Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zarządzenia Prezesa NFZ dotyczące kardiochirurgii

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 2 grudnia 2019 14:33

Zarządzenia Prezesa NFZ dotyczące kardiochirurgii  - Obrazek nagłówka
Zarządzenie Nr 164/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r.zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego
w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

Niniejsze zarządzenie, zmieniające zarządzenie Nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (z późn. zm.), wdraża w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2224).

Wprowadzana zmiana ma na celu zapewnienie dostępności do świadczeń dotychczas finansowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. poz. 1958),
które utraciły charakter świadczeń wysokospecjalistycznych i od 1 października 2019 r. są świadczeniami gwarantowanymi w zakresie leczenia szpitalnego. Przedmiotem zmiany są następujące świadczenia:

1) wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków;

2) operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dorosłych;

3) przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca;

4) przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie
z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1146, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych.
W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym
w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek
i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców,
w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.

W trakcie konsultacji do projektu zarządzenia wpłynęły opinie od 17 podmiotów. W większości zgłoszone uwagi odnosiły się do założeń merytorycznych wprowadzanych zmian oraz ich zasadności.

Obecny kształt zarządzenia pozwala zachować ciągłość udzielania
i finansowania przedmiotowych świadczeń.

Zarządzenie Prezesa Funduszu wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. Przepisy mają zastosowanie do świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2019 r., co jest zbieżne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Treść zarządzenia TU

Źródło: www.nfz.gov.pl

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także