Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zmiany w kwarantannie

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 marca 2020 09:33

Zmiany w kwarantannie  - Obrazek nagłówka

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadza w § 1 zmianę w ust. 5 w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), która zakłada, że obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 tego przepisu, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku powietrznego w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego. Projektowane rozporządzenie dodaje także ust. 6 w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Wprowadzana zmiana umożliwia państwowemu inspektorowi sanitarnemu albo innemu upoważnionemu przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowego inspektora sanitarnego, w uzasadnionych przypadkach, skrócenie lub zwolnienie z obowiązku kwarantanny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Przedłożony projekt przewiduje, iż rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Taki termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego i jest korzystny dla obywateli, gdyż nie nakłada na nich nowych obowiązków, a umożliwia zwolnienie z nich.

Źródło: RCL

Podobne artykuły

Sejm_i_Senat_(12009496725)
26 marca 2024
WUM_0030 [20240229]
Warszawskie Dni Promocji Zdrowia

Zdrowie psychiczne i innowacje w ochronie zdrowia

4 marca 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także