Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zmiany w NFZ

MedExpress Team

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 24 kwietnia 2023 08:50

Zmiany w NFZ - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Projekt rozporządzenia zmienia strukturę organizacyjną centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, przez:

1) przekształcenie Departamentu Analiz i Innowacji w Biuro Partnerstwa Publicznego i Innowacji;

2) utworzenie Departamentu Analiz, Monitorowania Jakości i Optymalizacji Świadczeń.

Zaproponowana zmiana w strukturze Funduszu zmierza do utworzenia nowej komórki organizacyjnej o charakterze analitycznym i jakościowym. Filarem zadań tej komórki będzie prowadzenie stałego procesu dostosowywania systemu rozliczeniowego oraz procesu monitorowania i ewaluacji wprowadzonych zmian w systemie ochrony zdrowia, wyłącznie w zakresie właściwości merytorycznej Narodowego Funduszu Zdrowia. Komórka ta będzie zajmowała się również wdrażaniem monitorowania wskaźników dotyczących jakości i organizacji udzielanych świadczeń oraz analizą porównawczą świadczeniodawców i regionów.

Zaproponowane zmiany są również odpowiedzią na konieczność przeprowadzenia kompleksowej rewizji sposobu monitorowania dostępności do świadczeń i czasu oczekiwania, zwłaszcza w kontekście zarządzania informacją w tym zakresie. W zakres zadań nowej komórki wejdzie również współpraca z ośrodkami naukowymi, celem wykorzystania potencjału informacyjnego przetwarzanego w Funduszu do sprawniejszego zaspokojenia potrzeb informacyjnych oraz wsparcia rozwoju nauki. Przewiduje się, że w wyniku współpracy powstaną rekomendacje, a następnie wdrażanie takich ram prawnych i organizacyjnych, które pozwolą na zwiększanie efektywności organizacji świadczeń opieki zdrowotnej.  

Z racji przekazania do nowo tworzonego departamentu większości zadań realizowanych w Departamencie Analiz i Innowacji, komórka ta przekształci się w Biuro Partnerstwa Publicznego i Innowacji, którego  głównym zadaniem będzie budowanie partnerskiej współpracy z interesariuszami Funduszu, w szczególności o charakterze instytucjonalnym.

Źródło: RCL

Tematy

NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.