Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Wywiad

Kim jest konsultant kryzysowy?

MedExpress Team

Iwona Schymalla

Opublikowano 23 sierpnia 2022 09:38

Kim jest konsultant kryzysowy? - Obrazek nagłówka

Iwona Schymalla: Witam bardzo serdecznie. Moimi gośćmi są dzisiaj: Agnieszka Dryzek, Beata Kurach i Krystyna Pietrzykowska, założycielki Konsorcjum SUWAK, organizacji zajmującej się wsparciem liderów i pracowników firm w radzeniu sobie z kryzysem psychologicznym. Jedną z aktywności jaką prowadzicie są certyfikowane kursy Konsultanta Kryzysowego w Biznesie.

Tak. Od dwóch lat wyraźnie obserwujemy, że unikalny zestaw kompetencji kształtuje nowy rodzaj inteligencji - niezbędnej do skutecznego radzenia sobie ze zmiennością świata. Oparty na czterech filarach inteligencji kryzysowej program kursu Konsultanta Kryzysowego w Biznesie, świetnie odpowiada na potrzeby rynku. Wiedza o kryzysie, odwaga, odporność mentalna i nastawienie na rozwój, pomagają lepiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dlatego stworzyłyśmy ten program. Bliska nam jest misja pomagania i idea zarządzania z ludzką twarzą. Odczarowujemy kryzys. Łamiemy tabu, że zdrowie psychiczne to „Twoja prywatna sprawa”. To sprawa nas wszystkich.

Kim jest Konsultant Kryzysowy i jaka jest jego/jej rola w firmie?

Konsultant Kryzysowy to osoba, której zadaniem jest wsparcie pracowników będących w nadmiernym stresie czy kryzysie psychologicznym. Kryzys negatywnie wpływa na funkcjonowanie pracownika w środowisku zawodowym i prywatnym. Wyczerpuje energię, obniża motywację. Konsultant Kryzysowy, wyposażony w wiedzę na temat kryzysu, potrafi rozpoznać jego symptomy i odpowiednio wspierać potrzebujące osoby. Prowadzi rozmowy ze współpracownikami, stosuje psychoedukację, informuje z jakiego, profesjonalnego wsparcia mogą oni skorzystać, gdy sami nie są w stanie sobie poradzić. To nowa rola, na którą świadomie decyduje się coraz więcej organizacji.

Z jakiego powodu firmy sięgają po wsparcie Konsultantów Kryzysowych?

W wielu firmach i organizacjach kierownicy, liderzy, pracownicy działów HR, dostrzegają zależność między samopoczuciem pracownika a jego efektywnością. Coraz więcej firm tworzy struktury i role w organizacjach, których zadaniem jest wsparcie zdrowia mentalnego pracowników. Zgodnie z definicją WHO zdrowie mentalne to stan dobrego samopoczucia, w którym możemy sięgać do swoich zasobów, zrealizować własny potencjał, radzić sobie ze stresem, pracować wydajnie i mieć wkład w swoją społeczność. Ten stan można nazwać naszą normą, równowagą emocjonalną, którą trudniej utrzymać w czasach kryzysów, spowodowanych np. pandemią czy konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Niepokojący obraz wyłania się z wyników badań.

Raport „Siła psychiczna lidera i energia lidera w nowej normalności” - BIGRAM pokazuje, że 42 procent ankietowanych odczuwa przepracowanie i nadmierne wydłużenie czasu pracy, a 27% odczuwa zwiększony poziom stresu w pracy. Ponadto do 2030 roku choroby psychiczne prawdopodobnie staną się największym czynnikiem wpływającym na zdrowie fizyczne. Kluczowa jest zatem proaktywna praca nad naszym zdrowiem psychicznym.

W nowej, trudnej rzeczywistości, zadaniem liderów firm i organizacji jest zapobieganie tym negatywnym zjawiskom, poprzez tworzenie bezpiecznego miejsca pracy, psychoedukację oraz aktywne wspieranie pracowników, gdy tych negatywnych zjawisk doświadczają.

Konsultant Kryzysowy w Biznesie doskonale wpisuje się w te potrzeby.

Kto w firmie może zostać Konsultantem Kryzysowym w Biznesie?

Konsultantem Kryzysowym w Biznesie może zostać każda osoba, dla której ważne jest zdrowie mentalne pracowników oraz ich dobrostan, która odbędzie roczny kurs, zakończony zdanym egzaminem i uzyska certyfikat. Prowadzony przez nas kurs dedykowany jest szefom firm i organizacji, liderom zespołów oraz przedstawicielom działów HR, którzy wspierają na co dzień partnerów biznesowych w pracy z ludźmi. Szczegóły dotyczące programu i link ze zgłoszeniem, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.konsorcjumsuwak.pl. Najbliższy kurs rozpoczyna się 6 października.

Jakie są wymagania, aby zostać Konsultantem Kryzysowym?

Kandydaci lub kandydatki, chcący podjąć się odpowiedzialnej roli Konsultanta Kryzysowego w Biznesie powinni kierować się w pracy z ludźmi wrażliwością i empatią, wynikającą z autentycznej troski o drugiego człowieka. Takie osoby powinny cechować się odwagą, wyrażoną gotowością do mierzenia się z trudnymi sytuacjami współpracowników, ich emocjami. To powinni być ludzie umiejący i chcący słuchać, otwarcie się komunikować, obserwować, wspierać, gdy dostrzegą u innych osób symptomy kryzysu. Osoby, widzące siebie w tej roli powinny mieć w sobie gotowość do rozwoju i zdobywania nowej wiedzy w zakresie kryzysu psychologicznego oraz umiejętność radzenia sobie z własnym stresem i emocjami. My taką wiedzę przekazujemy i wymienionych umiejętności uczymy podczas kursu.

W jaki sposób konsultant może wspierać liderów? W jakim zakresie może ich odciążyć?

Liderzy sami mogą zdecydować się na odbycie kursu KKB, aby być bliżej pracowników, wziąć współodpowiedzialność za ich samopoczucie i ich skutecznie wspierać w trudnych sytuacjach. Zdecydowanie rekomendujemy takie podejście. Oczywiście organizacje mogą zdecydować się na powierzenie tej roli przedstawicielom działów wspierających np. HR. To częsty wybór. Certyfikowany Konsultant Kryzysowy może sygnalizować liderowi niepokojące symptomy w obszarze zdrowia mentalnego konkretnych pracowników, uczestniczyć wspólnie z liderem w trudnych rozmowach z pracownikami, prowadzić indywidualne konsultacje i wskazywać drogi profesjonalnego wsparcia (np. wizyta u psychologa, psychoterapeuty), rekomendować sposoby wsparcia pracownika przez lidera i firmę, organizować akcje promujące psychoedukację, kulturę wsparcia i zaufania, zlecać wykonanie badania BAROMETR, sprawdzającego czy pracownik jest w kryzysie. Tych punktów wsparcia lidera jest, jak widać wiele.


Czy mogą Panie przytoczyć przykłady, kiedy Konsultant Kryzysowy jest istotnym wsparciem?

Oczywiście. Takie sytuacje zdarzają się często. Jeśli lider pełni również rolę Konsultanta, to po naszym kursie, jest przygotowany do tego, aby w sposób merytoryczny i empatyczny poprowadzić rozmowę z pracownikiem, który może przeżywać kryzys, spowodowany np. trudnymi relacjami ze współpracownikami, śmiercią bliskiej osoby, rozwodem, chorobą, trudną sytuacją finansową, wypaleniem, konfliktem w zespole. Często liderzy nie wiedzą, jak prowadzić takie rozmowy. Obawiają się, że mogą zranić pracownika, wywołać swoim komunikatem trudne emocje, wpłynąć negatywnie na stan zdrowia, więc takich sytuacji unikają albo działają dyrektywnie. Pamiętajmy, że lider odpowiada za realizację celów, wyniki oraz za samopoczucie pracowników, ich kondycję mentalną. Sporym wyzwaniem jest więc pogodzenie tych sfer. Trudno jest wymagać od pracownika poprawy wyników, czy większego zaangażowania, gdy jest on w trudnej sytuacji życiowej lub w kryzysie emocjonalnym. Wyzwaniem może być rozmowa z pracownikiem, któremu np. trzeba zakomunikować, że przenosi się go na inne stanowisko, że ocena jego pracy jest negatywna, że nie otrzyma premii, że zwalnia się go z pracy. Takim spotkaniom często towarzyszą duże emocje.

Jeśli Konsultantem Kryzysowym jest osoba z działu wspierającego np. HR, to taka osoba, jak już wspomniałyśmy, może być wsparciem dla lidera w prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikami i organizowaniu różnych form wsparcia.

Warto wspomnieć, że osoba w kryzysie jest odcięta od swoich zasobów poznawczych i często po prostu nie jest w stanie efektywnie pracować. Próby coachingu czy wprowadzanie planów naprawczych, mogą okazać się nieskuteczne. Konsultant Kryzysowy może to liderowi uświadomić i zaproponować inne, bardziej skuteczne wsparcie, które pomoże pracownikowi wrócić do równowagi i efektywności.

Podczas kursu oczywiście uczymy jak takie trudne rozmowy z pracownikami prowadzić i profesjonalnie ich wspierać.

Jakie realne korzyści przynosi działanie Konsultanta Kryzysowego w firmie?

Dzięki wprowadzeniu roli Konsultanta firmy zyskują realne wsparcie dla pracowników. Badania pokazują, że pracownicy oczekują od pracodawców większego wsparcia w zakresie zdrowia mentalnego. Liderzy i osoby pełniące tę rolę doskonalą swoje kompetencje, uczą się odwagi, wychodzenia ze strefy komfortu, wrażliwości, otwartej komunikacji. Potrafią rozpoznać kryzys u siebie i innych oraz odpowiednio reagować. Są to kompetencje uniwersalne, na trudne, kryzysowe czasy, w jakich przyszło nam żyć i pracować.

Firmy, dzięki działaniom Konsultantów Kryzysowych mogą reagować z wyprzedzeniem na pojawiające się symptomy kryzysu u pracowników i profilaktycznie reagować, zapobiegając ewentualnym poważniejszym zjawiskom, takim jak zaburzenia psychiczne np. depresja. Okazując zainteresowanie zdrowiem mentalnym i dobrostanem pracowników, budują i wzmacniają wizerunek troskliwego pracodawcy oraz promują kulturę organizacyjną opartą na szacunku i zaufaniu. Tworzą, poprzez działania swoich liderów bezpieczną przestrzeń pracy. Taka przestrzeń jest wolna od lęku, krytyki, nieufności, braku szacunku, przeciążeń nadmiarem zadań, wynikających często ze złej organizacji pracy. Często te zjawiska są właśnie źródłem kryzysów. Pracownicy szukają bezpieczeństwa psychologicznego a odpowiedzialni, kompetentni liderzy są im w stanie je zapewnić. Otoczeni opieką pracownicy są bardziej zaangażowani i zmotywowani, co przekłada się na osiąganie lepszych wyników i redukcję kosztów ewentualnych absencji. Rola Konsultanta Kryzysowego w Biznesie jest zatem istotnym elementem budowania bezpiecznej przestrzeni pracy w firmach i organizacjach.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Zobacz także