RCL: rozporządzenie regulujące dodatki dla ratowników poza Zespołami Ratownictwa Medycznego skierowane do ogłoszenia

Medexpress

Opublikowano 13 lipca 2018, 08:10

ambulance Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 13 lipca 2018, 08:10

RCL opublikowało rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Obowiązujące rozporządzenie określa mechanizm otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne (rosnące dodatki dla pielęgniarek i położnych w okresie 2016-2019 r. do wysokości 1600 zł). Rozporządzenie to nie obejmuje ratowników medycznych, pomimo tego, że wykonują oni zadania w dużej mierze zbieżne ze świadczeniami udzielanymi w podmiotach leczniczych przez pielęgniarki – zwłaszcza wobec osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania dotyczące przyznania dodatku dla ratowników medycznych w wysokości 400 zł miesięcznie, za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 800 zł miesięcznie, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Dodatek będzie uwzględniony w kwocie zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikającej z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ratownicy medyczni otrzymają ww. dodatek udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w zakresie:
1) leczenia szpitalnego;

2) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych;
3) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych w warunkach stacjonarnych;
4) opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych;
5) świadczeń wysokospecjalistycznych.


Ogólna kwota zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawców z tytułu wejścia w życie projektu zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z dodatkowych kwot wypłaconych ratownikom medycznym jako realizacja porozumienia z dnia 18 lipca 2017 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz NSZZ Solidarność z wyłączeniem dodatków, o których mowa w art. 1511 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) oraz dodatków, o których mowa w art. 65 i 88 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.).
Okresowy charakter projektowanego rozwiązania dotyczącego dodatku wynika z faktu, że po 1 stycznia 2019 r. gwarancja jego wypłaty na rzecz ratowników medycznych wykonujących zawód w zespołach ratownictwa medycznego oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych zostanie ujęta w nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Powyższe wynika z faktu, że zawód ratownika medycznego jest w głównej mierze dedykowany jednostkom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i to przede wszystkim tam ratownicy medyczni powinni znajdować zatrudnienie.

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Rozporządzenie: TU
Źródło: RCL
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / ratownicy medyczni / zarobki ratowników
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31