Ustawa dot. zdrowia psychicznego z podpisem prezydenta

Medexpress

Opublikowano 26 kwietnia 2021, 13:04

Fot: Andrzej Hrechorowicz; prezydent.pl
Medexpress

Opublikowano 26 kwietnia 2021, 13:04

Celem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jest zmiana lub doprecyzowanie niektórych norm, których stosowanie w praktyce spotykało się z trudnościami lub które wymagały korekty w związku ze zmieniającymi się warunkami społecznymi. Część zmian została wprowadzona w odpowiedzi na postulaty napływające od podmiotów stosujących w praktyce przepisy z zakresu pomocy społecznej oraz od środowiska pracowników socjalnych.

Ustawa zawiera 33 zmiany dotyczące m.in:

‑ zwiększenia z 250 zł do 400 zł kwoty dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

‑ zmniejszenia z 5 lat do 3 lat okresu pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni,

‑ ustalenia ścieżki awansu zawodowego dla pracowników socjalnych oraz wprowadzenia okresowej oceny pracowników socjalnych,

‑ doprecyzowania regulacji dotyczących pomocy psychologicznej dla pracowników socjalnych, którzy znajdą się w sytuacjach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi,

‑ niewliczania do dochodu rodziny:

  • pomocy finansowej przyznawanej repatriantom,
  • środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego (m.in. środki z programu „Czyste Powietrze”),
  • środków stanowiących refundację, na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, kosztów przejazdu dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do szkoły lub przedszkola i z powrotem, jeżeli gmina nie ma możliwości transportu,

‑ zniesienia odpłatności za korzystanie z usług świadczonych w trybie dziennym w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

‑ ustalania wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

‑ wprowadzenia możliwość przyznania, w szczególnych okolicznościach, przed wydaniem stosownej decyzji administracyjnej, usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym,

‑ wspólnego skierowania małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego domu pomocy społecznej,

‑ poszerzenia możliwość realizacji usług w ramach rodzinnego domu pomocy również o podmioty działające na terenie gminy sąsiadującej z gminą, która zawiera umowę na prowadzenie tego typu działalności, pod warunkiem braku możliwości realizacji takiej umowy z podmiotem działającym na jej terenie,

‑ zmiana kryteriów kwalifikacyjnych opiekunów w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w noclegowniach i ogrzewalniach, z preferencją na rzecz doświadczenia uzyskanego w praktyce świadczenia pracy z osobami, dla których są przeznaczone te placówki,

‑ uregulowania maksymalnej granicy potrąceń na świadczeniach z pomocy społecznej, na poziomie 50 %,

‑ podwyższenia kary pieniężnej za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz zwiększania kary pieniężnej za nierealizowanie zaleceń pokontrolnych, wydawanych przez wojewodów.

Ustawa wprowadza również zmiany do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 1690 oraz z 2020 r. poz. 875), które wydłużają wprowadzone tą ustawą terminy na dojście do wymaganych kwalifikacji oraz wymagań w zakresie poziomu zatrudnienia w placówkach całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku. Określone w ww. ustawie terminy przypadające na 1 czerwca 2021 r. i 31 maja 2022 r. na dojście do określonych wymogów zostały odpowiednio wydłużone o rok lub dwa lata.

Źródło: Prezydent.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Andrzej Duda / zdrowie psychiczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28