Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

NIL: Każdej rodzącej kobiecie należy zapewnić dostępność do znieczulenia w czasie porodu

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 10 maja 2024 08:55

NIL: Każdej rodzącej kobiecie należy zapewnić dostępność do znieczulenia w czasie porodu - Obrazek nagłówka
„Należy podjąć starania, aby zapewnić każdej rodzącej kobiecie dostępność do znieczulenia w czasie porodu. Wprowadzenie przez NFZ współczynnika korygującego może korzystnie wpłynąć na faktyczną dostępność do znieczulenia w czasie porodu drogami natury i tym samym przyczynić się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa rodzącej”, pisze Naczelna Izba Lekarska. Jak podkreśla NIL, projektowane zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi odpowiedź na apel samorządu lekarskiego.

Pod koniec stycznia Naczelna Rada Lekarska wystosowała do premiera apel o podjęcie kompleksowych działań organizacyjnych, finansowych i prawnych, które pozwolą zwiększyć dostępność do znieczulenia w czasie porodu. Prezydium NRL, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia prezesa NFZ, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne pozytywnie opiniuje założenia projektu, który przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu poprawę dostępności do świadczeń związanych ze znieczuleniem do porodów zakończonych drogami natury.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje kilka zmian, w tym uproszczenie mechanizmów sprawozdawczości Opisany sposób ustalania współczynnika korygującego i moment, od którego współczynnik będzie stosowany, jest w ocenie NRL nadmiernie skomplikowany i mało intuicyjny. Prezydium NRL uważa też, że należy promować współczynnikiem korygującym te placówki, które osiągnęły określony odsetek porodów w znieczuleniu, a nie tylko te, które stale zwiększają odsetek porodów drogami natury w znieczuleniu.

Samorząd lekarski proponuje obniżenie progu, po osiągnięciu którego szpital osiągnie maksymalną wartość współczynnika korygującego, niezależną od kwartalnego przyrostu odsetka znieczuleń do porodów drogami natury. W opiniowanym projekcie przewiduje się, że progiem tym jest osiągnięcie 50 proc. porodów drogami natury z zastosowaniem znieczulenia w kwartale poprzedzającym kwartał stanowiący podstawę do wyliczenia współczynnika. Próg ten powinien w ocenie lekarzy zostać obniżony do 40 proc. Obniżenie progu jest zarazem jego urealnieniem. Lekarze podkreślają, że część pacjentek nie będzie oczekiwała znieczulenia do porodu lub będą występowały przeciwwskazania do jego stosowania.

Ponadto, samorząd lekarski postuluje zwiększenie wyceny dla każdego ze współczynników i tym samym przeznaczenie większych środków finansowych na realizację zarządzenia. Kwota od 25 do 60 mln, o której mowa w projekcie może w ocenie NRL okazać się niewystarczającą. Realizacja tej ważnej dla kobiet rodzących drogami natury zmiany wymaga większego poziomu nakładów, które pozwolą szpitalom na zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia anestezjologicznego dla zwiększającego się odsetka znieczuleń do porodów.

Zastrzeżenia lekarzy budzi też projektowany pomysł ustalenia współczynnika korygującego o wartości 0,95 dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresach położnictwo i ginekologia związanych z porodem drogami natury, jeśli udział porodów zakończonych drogami natury w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub w znieczuleniu podpajęczynówkowym był niższy niż 5 proc. Samorząd lekarski wskazuje, że właściwym rozwiązaniem zmierzającym do poprawy dostępności kobiet rodzących do znieczulenia w czasie porodu jest wyłącznie stworzenie mechanizmu zachęty dla świadczeniodawców, a nie mechanizm sankcyjny w postaci obniżenia finansowania dla podmiotów, które nie osiągną poprawy odsetka porodów ze znieczuleniem. Wprowadzenie współczynnika korygującego o wartości 0,95 pogorszy sytuację placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w tym zakresie, co przy ogólnym niedofinansowaniu placówek ochrony zdrowia może jeszcze pogłębić stopień zadłużenia szpitali.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także