Sejm: Zmiany w przepisach dotyczących przymusu bezpośredniego w opiece psychiatrycznej

Fot. Thinkstock / Getty Images
Sejm przegłosował projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i niektórych innych ustaw.
Paweł Grzybowski 2017-10-27 12:29

Posłowie poparli nowelizację ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Teraz projekt trafi pod obrady Senatu.

Podstawowym celem projektowanej nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego jest jej dostosowanie do zmienionych uwarunkowań prawnych będących konsekwencją orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego.

W świetle proponowanej regulacji nie będzie możliwe skierowanie do domu opieki społecznej osoby bez jej zgody albo stosownego orzeczenia sądu. Konsekwencją tej zasadniczej w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego zmiany będą dalsze propozycje nowelizacji innych przepisów ustawy. Na podstawie regulacji proponowanej w a1i. 41 osoba przyjęta do domu pomocy społecznej, w tym również osoba ubezwłasnowolniona. jej przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo oraz osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę - mogą występować do sądu opiekuńczego z wnioskiem o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej. Jednocześnie nowelizowana regulacja stanowi. że z wnioskiem o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej może wystąpić także kierownik domu pomocy społecznej, jeżeli uzna, że zmieniły się okoliczności uzasadniające orzeczenie o przyjęciu osoby do domu pomocy społecznej bez jej zgody.

Część proponowanych zmian jest też wynikiem dotychczasowych doświadczeń Ministerstwa Zdrowia związanych ze stosowaniem ustawy obejmują zmianę niektórych regulacji dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego (ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania pomieszczeń, w których przetrzymywane są osoby, co do których stosuje się środek przymusu bezpośredniego w postaci izolacji), czy też finansowania świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

PDF

Zobacz także