Zmiany w rozporządzeniu dot. recept

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.
Medexpress 2021-05-04 10:45
W związku z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424), zwanym dalej „zmienianym rozporządzeniem”, zasadnym jest wprowadzenie zmian wynikających z:
1) pojawiających się problemów interpretacyjnych dotyczących kwestii dawkowania leków i zastosowanego tam sformułowania „w określonym czasie” (§ 2 ust. 2 pkt 2 zmienianego rozporządzenia);
2) konieczności doprecyzowania regulacji dotyczącej sposobu wydawania najmniejszej ilości refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego (§ 8 ust. 1 pkt 4 zmienianego rozporządzenia);
3) wskazywanego przez farmaceutów i Narodowy Fundusz Zdrowia postulatu wprowadzenia przepisów, które obowiązywały na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745, z późn. zm.) w zakresie zbiegu na jednej recepcie kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta z oznaczeniem 100% albo „X” (§ 8 ust. 1 pkt 8 zmienianego rozporządzenia);
4) konieczności doprecyzowania regulacji zawartej w § 15 w ust. 1 w pkt 8 zmienianego rozporządzenia w zakresie zastosowanego tam odesłania do art. 96a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (§ 15 ust. 1 pkt 3 zmienianego rozporządzenia);
5) konieczności skorelowania pkt 4 w załączniku nr 3 do zmienianego rozporządzenia z przepisami § 4 tego rozporządzenia w zakresie dotyczącym przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia unikalnych zakresów liczb identyfikujących recepty.
Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W ocenie projektodawcy w projektowanym rozporządzeniu należy dokonać modyfikacji w zakresie;
1) uproszczenia zapisu wskazującego, w jaki sposób należy określać sposób dawkowania i tym samym wyeliminować wątpliwości interpretacyjne;
2) skorygowania zapisu wskazującego sposób postępowania osoby realizującej receptę w przypadku niewpisania, wpisania w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania w sposób eliminujący dotychczasowe nieuzasadnione i wadliwe rozwiązanie w zakresie wydawania dwóch najmniejszych opakowań dostępnych w obrocie w przypadku produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego ujętych w obwieszczeniu refundacyjnym;
3) przywrócenia wcześniejszych zasad realizowania recept w przypadku oznaczenia na recepcie, że produkty, wyroby lub środki na niej przepisane wydawane są poza zakresem refundacji (użycie oznaczenia „X”, albo „100%” w odniesieniu do odpłatności) w kontekście wpisania na tej samej recepcie kodu uprawnień dodatkowych pacjenta;
4) skorygowania przepisów § 15 ust. 1 pkt 3 i załącznika nr 3 do zmienianego rozporządzenia.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także