Zmiany w wykazie wyrobów medycznych

wozek-inwalidzki2
Fot. Thinkstock/Getty Images
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Paweł Grzybowski 2017-12-06 09:27

Celem projektowanej nowelizacji jest zwiększenie dostępności pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wykaz wyrobów medycznych został rozszerzony o trzy pozycje – zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej, sensor/elektroda do Systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM–RT) i transmiter/nadajnik do Systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM–RT). Wprowadzono w uzasadnionych medycznie przypadkach możliwości skracania okresu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych. Ponadto zwiększono limity ilościowe na środki absorpcyjne, rozszerzono kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową oraz uszczegółowiono nazwę wózka inwalidzkiego specjalnego dla dzieci i dorosłych przez dodanie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, wózka stabilizującego plecy i głowę oraz wózka z funkcją pionizacji.

Projekt został skierowany do opiniowania i konsultacji publicznych z terminem 7 dni na zgłaszanie ewentualnych uwag. Wskazany termin wynika z konieczności pilnego procedowania projektowanych przepisów, a ich pilny charakter jest podyktowany ważnym interesem publicznym, wynikającym z konieczności zwiększenia dostępności do świadczeń.

Wydatki NFZ

W zakresie wprowadzenia w uzasadnionych medycznie przypadkach możliwość skracania okresu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych, do wyliczeń przyjęto zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia, że szacunkowa liczba osób, które skorzystają z tego uprawnienia będzie wynosiła około 70 osób w skali roku. Natomiast limit finansowania przyjęto zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Szacowane roczne koszty w tym zakresie mogą wynosić 70 000 zł w skali jednego roku.

W zakresie rozszerzenia kryteriów przyznawania sprzętu stomijnego (lp. 99) dla pacjentów z przetoką ślinową. Szacuje się, że liczba chorych wymagających zaopatrzenia w te wyroby medyczne wynosi około 100 osób. Limit finansowania wyrobów dla tej grupy pacjentów przyjęto na poziomie 400 zł miesięcznie. Szacowane roczne koszty w tym zakresie mogą wynosić 480 000 zł w skali jednego roku.

Projektowane przepisy wprowadzają na wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie trzy nowe produkty – sensor/elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT), transmiter/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) oraz zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej.

W odniesieniu do pozycji sensor/elektroda oraz transmiter/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT), wyliczenia skutków finansowych dla Narodowego Funduszu Zdrowia oparto na danych uzyskanych od konsultantów krajowego i wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej i konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii. W związku z dostępnością na rynku wyrobów medycznych o różnych okresach użytkowania do wyliczeń przyjęto, iż połowa zakładanej populacji pacjentów skorzysta z refundacji transmitera/nadajnika dwa razy w roku. W związku z tym wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie transmitera/nadajnika szacuje się na poziomie 3 150 000 zł.

Łączny szacunkowy koszt wyrobów do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wyniesie 18 270 000 zł.

Natomiast w przypadku zbiornika na insulinę do osobistej pompy insulinowej (załącznik do rozporządzenia lp. 134). Przyjęto, że miesięczny limit finansowania zbiorników – do 5 sztuk – dla jednego pacjenta będzie wynosił 45 zł przy odpłatności 30%. Założono, że populacja, której może dotyczyć świadczenie określona jest na około 16 431 osób co może skutkować wydatkami dla Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 6 210 918 zł.

PDF

Zobacz także