Będą zmiany ws. metody zapobiegania COVID-19

Medexpress

Opublikowano 16 czerwca 2021, 09:46

166776377 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 16 czerwca 2021, 09:46

W związku z koniecznością podejmowania jak najszerszych i najskuteczniejszych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz realizacją przyjętego przez Radę Ministrów Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, proponuje się dalsze rozszerzanie szczepień populacyjnych, zgodnie z którym następuje włączenie kolejnych grup osób, tj. urodzonych w latach 2006-2009, jako uprawnionych do szczepień przeciwko COVID-19 realizowanych zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19.

Projektowane rozporządzenie zakłada rozszerzenie grupy osób, u których wykonywane będą szczepienia przeciwko COVID-19, nadając uprawnienia osobom urodzonym w latach 2006-2009, tj. osobom, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 12. rok życia. Projekt jest skorelowany ze zmianą § 27 ust. 1 pkt 11 lit. h rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.).

Szczepienia są wykonywane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej w tym samym terminie. Zróżnicowanie grup wskazanych do szczepienia w poszczególnych krajach warunkują narodowe strategie szczepień.

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia nie został przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych, z uwagi na konieczność jego pilnego wejścia w życie, a także ze względu na szczególny charakter regulacji. Zatem podjęto decyzję o nieprzedłożeniu projektu do opiniowania i konsultacji, biorąc pod uwagę charakter rozporządzenia.

Projekt był procedowany w trybie odrębnym zgodnie z § 98 w związku z § 140 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), z pominięciem etapu uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.

Program szczepień przeciwko COVID-19 zostanie sfinansowany ze środków publicznych dedykowanych i zabezpieczonych w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców. Projekt przewiduje bowiem możliwość prowadzenia szczepień jako metody zapobiegania COVID-19 dla kolejnych grup wiekowych.

Projekt rozporządzenia będzie miał korzystny wpływ na rodzinę, obywateli, w tym osoby starsze i niepełnosprawne, oraz gospodarstwa domowe, w taki sposób, że obejmie niepełnoletnich w kategorii 12-15 lat, a ich zaszczepienie zwiększy ochronę indywidualną przed zakażeniem i wystąpieniem objawów choroby COVID-19.

Projekt rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.

Z dniem 7 czerwca 2021 r. zostali uprawnieni do szczepień p.Covid-19 obywatele urodzeni w latach 2006-2009, co umożliwi osobom w wieku 12-15 lat zaszczepienie się p.Covid-19 i zapewnienie ochrony indywidualnej przed zakażeniem i wystąpieniem objawów choroby COVID-19.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 7 czerwca 2021 r.

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. Ewentualna ocena i zmiany będą związane ze stanem epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

COVID-19 / RCL
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31