Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Michał Modro

Od 1 stycznia nowe zasady reklamy wyrobów medycznych, ale ...

MedExpress Team

Michał Modro

Opublikowano 16 grudnia 2022 07:16

Od 1 stycznia nowe zasady reklamy wyrobów medycznych, ale ... - Obrazek nagłówka
... ale zgodnie z art. 143 ustawy o wyrobach medycznych: „Reklama wyrobów, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie art. 54 – 61 ustawy o wyrobach medycznych, niespełniająca wymogów określonych w rozdziale 12, może być rozpowszechniana nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r.”

Zgodnie z art. 147ustawy o wyrobach medycznych przepisy regulujące kwestie reklamy wyrobów medycznych obowiązują od 1 stycznia 2023 r.

Jednak art. 143 ustawy o wyrobach medycznych, stanowi, że: „Reklama wyrobów, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie art. 54 – 61 ustawy o wyrobach medycznych, niespełniająca wymogów określonych w rozdziale 12, może być rozpowszechniana nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r.”

Oznacza to, że jeśli rozpoczęto rozpowszechnanie reklamy wyrobów medycznych przed dniem 1 stycznia 2023 r. i jeśli reklama naruszałaby (od 1 stycznia 2023 r.) przepisy zawarte wart. 54 – 61 ustawy o wyrobach medycznych (przepisy, które zaczną obowiązywać od dnnia 1 stycznia, a dotyczące reklamy) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.), do których odnoszą się te przepisy, to reklama w tej dotychczasowej formie może być rozpowszechniana do dnia 30 czerwca 2023 r., a po tej dacie reklama wyrobu powinna zostać dostosowana do wymogów ustawy o wyrobach medycznychi powołanych rozporządzeń.

Choć przepisy na to wprost nie wskazują, nie jest możliwe rozpowszechnianie reklamy w innej formie, niż ta rozpowszechniana do 31 grudnia 2022 r., np. reklama w postaci gazetki nie może być zamieniona od dnia 1 stycznia 2023 r. na reklamę w social mediach. Forma reklamy to forma nośnika.

Na formy reklamy wskazuje § 3 projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia … w sprawie reklamy wyrobów medycznych (na moment publikacji artykułu rozporządzenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw), przygotowane na podstawie art. 60 ust. 4ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). Zgodnie z „§ 3. 1.Dane zawarte w reklamie wyrobu przekazuje się w brzmieniu zgodnym z instrukcją używania wyrobu lub etykietą reklamowanego wyrobu. 2. Dane zawarte w reklamie wyrobu przedstawia się w formie: 1) audiowizualnej i wizualnej w sposób widoczny i czytelny; 2) dźwiękowej w sposób wyraźny.

Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 143ustawy o wyrobach medycznych wskazuje na to, iż reklama musi być rozpowszechniana do dnia 31 grudnia, czyli w tym dniu do godziny 24.00.

Rozpowszechnianie oznacza skierowanie materiału do bliżej nieoznaczonego kręgu osób. Rozpropagowanie wśród z góry określonej grupy, np. znajomych, rodziny, współpracowników, rozpowszechnieniem nie jest, chyba że następuje w zamiarze dalszego kolportażu .

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Pozostaje niesmak

17 stycznia 2024
Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

A myśmy się spodziewali…

12 października 2023
Leszek Borkowski
18 września 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
11 lipca 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
10 lipca 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Czy wymrzemy?

3 czerwca 2023