Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Michał Modro

Z cyklu "prawo w czasach zarazy" - stan zagrożenia epidemicznego

MedExpress Team

Michał Modro

Opublikowano 14 marca 2020 17:58

Z cyklu "prawo w czasach zarazy" - stan zagrożenia epidemicznego  - Obrazek nagłówka
W dnia 13 marca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433). Ustawodawca znacznie uprościł udzielanie świadczeń zdrowotnych za pomocą teletransmisji, jednak nie zdecydował się na radykalne ograniczenia dotyczące sprawowania kultu religijnego oraz zgromadzeń. Określił także, dość enigmatycznie, zobowiązanie do przekazania informacji o posiadanym sprzęcie medycznym.

Stan zagrożenia epidemicznego.

Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego (art. 46 ust. 2ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), dalej jako"ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych​".

Zgodnie z treścią art. 46 ust. 4ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych​ w rozporządzeniu o ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego można ustanowić:
1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych
- uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

14 marca 2020 r.

Minister Zdrowia ogłosił, w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zobowiązanie do przekazanie informacji. Ale dla kogo?

Podmioty inne niż podmioty wykonujące działalność leczniczą są obowiązane, w terminie do dnia 17 marca 2020 r., przekazać wojewodzie właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania tego podmiotu, informację o rodzaju i liczbie posiadanych respiratorów oraz kardiomonitorów. Wskazany obowiązek dotyczy zarówno osób fizycznych (zwykłych ludzi), jaki wszelkich innych podmiotów, przedsiębiorców (sprzedawców) oraz hurtowni, itp.

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem, w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej (§ 2 ust. 1rozporządzenia).

Zakaz ten obejmuje zarówno wjazd jak i wyjazd z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Możliwe jest jednak przemieszczanie się w celu powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, informację o:
a)adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą.
Ponadto osoba wracająca do Polski musi odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

Obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów.

Stosowanie do treści § 3 rozporządzenia, w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów.
Jednocześnie w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów:
1) gogli ochronnych,
2) kombinezonów typu TYVEK,
3) masek typu FFP2/FFP3,
4) maseczek chirurgicznych,
5) ochraniaczy na buty (obuwie),
6) rękawiczek lateksowych,
7) rękawiczek nitrylowych,
8) środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń
– przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy. Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia, zawiera wykaz oraz ilość produktów. Informację tę wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (§ 4rozporządzenia).

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy.

Zgodnie § 5 ust. 1 pkt. 1 w związku z § 6 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia, w okresie od dnia 14 marca do odwołania, ustanawia się czasowy zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności:
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki
d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych,
f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,
g) związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,
h) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych.

W tym czasie zostaje ograniczona również:

  • działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
  • działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (zakaz udzielania świadczeń zdrowotnych)

Ograniczenie sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego polega na konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny.

W okresie od 14 marca do odwołania, w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowy zakaz handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:
a) wyrobami tekstylnymi,
b) wyrobami odzieżowymi,
c) obuwiem i wyrobami skórzanymi,
d) meblami i sprzętem oświetleniowym,
e) sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
f) artykułami piśmiennymi i księgarskimi (§ 5 ust. 2rozporządzenia).
Na terenie tych sklepów została ograniczone prowadzenie działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia w okresie, od dnia 14 marca do odwołania, zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631). Wskazanego zakazu nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Telemedycyna i inne uproszczenia związane z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

W okresie od dnia 14 marca do odwołania, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej pacjent może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w tym przez telefon.

Jednocześnie w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, ustawodawca określił brak obowiązku dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.
Ubezpieczonym ma natomiast obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia okresu stanu zagrożenie epidemicznego nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Wykonywanie zadań przez urzędy.

Zgodnie z rozporządzeniem, w okresie stanu zagrożenie epidemicznego, działalność urzędów państwowych i samorządowych może być ograniczona
1) wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) do określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.
Dla przykładu można tu wskazać podjęte już decyzje dotyczące obsługi interesantów w sądach, wyłącznie za pośrednictwem telefonów.

Zobacz także

Dr n. med. Marek Derkacz
13 września 2023
Leszek Borkowski
28 sierpnia 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n. med. Marek Derkacz, MBA

Dobry jak cholesterol

10 sierpnia 2023
Michal-Modro-3
Michał Modro

Reklama wyrobów medycznych część 7

17 kwietnia 2023
Katarzyna-Czyzewska-nowe2
18 stycznia 2023