Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Michał Modro

Zapłacimy szpitalom 100% niewykonań i tylko 50% nadwykonań

MedExpress Team

Michał Modro

Opublikowano 22 marca 2024 08:46

Zapłacimy szpitalom 100% niewykonań i tylko 50% nadwykonań - Obrazek nagłówka
Część świadczeniodawców (dokładnie 102) działających w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, nie zrealizowała ryczałtu w 2023 r., co skutkuje, a w zasadzie powinno skutkować, obniżeniem tego ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy (2024 r.).

Większość świadczeniodawców (373) działających w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej sprawozdała za 2023 r. większą liczbę jednostek rozliczeniowych niż liczba jednostek będąca podstawą ustalenia ryczałtu na ten okres, co miało związek z pokrywaniem zwiększonego zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej, będącego efektem „długu zdrowotnego” powstałego w okresie pandemii covid-19.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1194, 2186 i 2645 oraz z 2024 r. poz. 339) Ministerstwo Zdrowia proponuje dodanie § 3ba, zawierającego rozwiązanie analogiczne do regulacji zawartej w § 3b ww. rozporządzenia (mającej zastosowanie w 2023 r.), które zagwarantuje szpitalom, których poziom realizacji świadczeń w 2023 r. był niższy niż zakładany przy ustaleniu ryczałtu na ten rok, wypłatę dodatkowych środków zapewniających utrzymanie dotychczasowej wysokości ryczałtu, a jednocześnie zobowiąże beneficjentów tego instrumentu do rozliczenia uzyskanych w ten sposób środków przez ich odpracowanie, a w przypadku nieosiągnięcia odpowiednich nadwykonań ryczałtu w 2024 r., przez zwrot nierozliczonych w ten sposób kwot.

Zatem Ministerstwo Zdrowia niestety znowu proponuje utrzymywanie szpitali, które nie wykonują ryczałtu. Wiadomo również, że nie będą one w stanie oddać środków publicznych. Niestety ani uzasadnienie projektu, ani OSR projektu nie wskazuje na koszty niewykonań, ani jakie są koszty nadwykonań. To budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia zasad techniki legislacyjnej.

Kolejne pytanie to ile środków oddały szpitale za 2022 r. w zakresie niewykonanych ryczałtów szpitalnych?

Na szczęście w tym projekcie znalazło się postanowienie przewidujące zapłatę "nadwykoań w ryczałcie szpitalnym".

Przewiduje to art.  § 3d, który umożliwi wypłaty w 2024 r. specjalnych dodatków do ryczałtu świadczeniodawcom, którzy za poprzedni okres rozliczeniowy (2023 r.) wykazali tzw. nadwykonania tego ryczałtu. Dodatki będą wypłacane w wysokości 50% wypracowanych nadwykonań, jednak z jednoczesnym uwzględnieniem kwot dodatków wypłaconych w 2023 r., zgodnie z § 3b nowelizowanego rozporządzenia; podstawę ustalenia wysokości dodatku dla danego świadczeniodawcy stanowić będzie różnica miedzy liczbą jednostek sprawozdawczych za 2023 r. a sumą liczby tych jednostek stanowiącą podstawę ustalenia wysokości ryczałtu na 2023 r. i liczby jednostek odpowiadających kwotom uzyskanych w tym okresie na mocy ww. przepisu.

Szkoda tylko, że płacimy 50% wypracowanych nadwykonań, finansując jednocześnie 100% niewykonań i nadal nie wiem, o jakich środkach finansowych mówimy w zakresie niewykonań i nadwykonań. Ministerstwo nie podaje również skali niewykonań oraz skali nadwykonań, a to bardzo ważne dane.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Michal-Modro-3
22 marca 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

A myśmy się spodziewali…

12 października 2023
IMG

Jazda bez trzymanki

29 września 2023
Leszek Borkowski
28 sierpnia 2023