Czy MZ popiera powrót liceów medycznych?

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress 2020-03-09 09:07

Poniżej zamieszczamy odpowiedź MZ odnośnie petycji z dnia 18 lutego 2020 r. skierowanej do ministra zdrowia w sprawie złożenia wniosku do ministra edukacji narodowej, dotyczącego przywrócenia kształcenia na poziomie średnim dla zawodu pielęgniarka. W odpowiedzi na przesłaną do ministra zdrowia petycję z dnia 18 lutego 2020 r. dotyczącą możliwości przywrócenia kształcenia pielęgniarek na poziomie średnim, uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, z późn. zm.) pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej, którą jest uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia i /lub studiów drugiego stopnia. Kształcenie w szkole pielęgniarskiej jest dostosowane do wymogów europejskich w tym zakresie.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 15 października 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, przedłożoną przez ministra zdrowia. Jednym z działań określonych w ww. dokumencie jest utrzymanie kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych wyłącznie na poziomie szkół wyższych.

Warto wskazać, iż zgodnie z ww. dokumentem, jednym z priorytetów ministra zdrowia jest podejmowanie działań na rzecz upowszechnienia w systemie opieki zdrowotnej zawodu opiekuna medycznego – profesji współuczestniczącej w bezpośredniej opiece nad pacjentem, wspomagającej pracę pielęgniarek i położnych.

Jednocześnie informuję, że w 2017 r. podjęto dyskusję ze środowiskiem pielęgniarek i położnych w zakresie modelu kształcenia tych grup zawodowych. Zgodnie z wnioskami z przeprowadzonej debaty, minister zdrowia Zarządzeniem z dnia 21 kwietnia 2017 r. powołał Zespół do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 50). We wspólnie wypracowanym dokumencie uzasadniono konieczność utrzymania kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych wyłącznie na poziomie szkół wyższych.

W uzupełnieniu powyższych informacji uprzejmie informuję, że działania prowadzone w ostatnich latach na rzecz pielęgniarek i położnych przyniosły widoczne efekty w postaci zatrzymania niekorzystnego trendu – niedoboru pielęgniarek i położnych. Według stanu na koniec danego roku, wynika, że liczba aktywnych zawodowo pielęgniarek w okresie od 31 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2018 r., wzrosła o 39 204 osoby, tj. o około 20,74%. Również liczba aktywnych zawodowo położnych w okresie od 31 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2018r., wzrosła o 5 593 osoby, tj. o około 25,47 %.

Należy również podkreślić, iż liczba szkół kształcących pielęgniarki wzrosła z 74 uczelni w 2014 r. do 106 uczelni w 2020 r. (32 uczelnie więcej) – stan na 18 lutego 2020 r. Istotnie wzrosło zainteresowanie studiami pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo – w roku akademickim 2014/2015 zostało przyjętych na pielęgniarstwo I stopnia 5 431 osób, a w roku 2018/2019 – 6 653 osoby.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że minister zdrowia nie planuje podjęcia działań w sprawie zmiany aktualnie funkcjonującego systemu kształcenia pielęgniarek.

Źródło: NiPiP

PDF

Zobacz także