Gdzie pielęgniarki nie znajdą pracy?

Female nurse holding patient using crutches in hospital corridor
Thinkstock/GettyImages
Medexpress 2020-02-07 13:37

Dla środowiska pielęgniarek i położnych kluczowe znaczenie miało wprowadzenie w ubiegłym roku nowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które gwarantuje Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Realizacji tych przepisów poświęcone zostało spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Udział w mim wzięli przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciele szpitali klinicznych. ministra zdrowia reprezentował Departament Pielęgniarek i Położnych.

Od 1 stycznia 2019 r. na oddziałach szpitalnych obowiązują nowe normy zatrudnienia pielęgniarek, położnych. Na oddziałach o profilu zachowawczym na jedno łóżko przypada 0,6 etatu, a na oddziałach zabiegowych – 0,7. Od tego roku zmiany norm objęły również oddziały pediatryczne: na dziecięcym oddziale zachowawczym to 0,8 etatu pielęgniarskiego, na zabiegowym 0,9.

Celem wprowadzenia wskaźnikowych norm zatrudnienia było zapewnienie właściwych liczby pielęgniarek i położnych, co za tym idzie zapewnienia wysokiej jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów oraz właściwych warunków pracy.

Podczas spotkania przedstawiciele podmiotów leczniczych zwracali uwagę na problemy z pozyskaniem kadry pielęgniarskiej i położniczej. Deficyty kadrowe widoczne są szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich tj. Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin oraz w północno-zachodniej części Polski. Jednocześnie przedstawiciele samorządu zwrócili uwagę, iż w południowo-wschodniej części kraju okręgowe izby pielęgniarek i położnych dostrzegają zjawisko braku propozycji pracy dla absolwentów pielęgniarstwa.

Zwrócono uwagę na fakt, iż dużym problemem związanym z migracją pielęgniarek i położnych do ośrodków o dużym deficycie kadry są kwestie mieszkaniowe. Uczestnicy spotkania są zdania, iż samorządy lokalne powinny włączyć się aktywnie w działania mające na celu uzyskania miejsca zamieszkania dla deficytowych specjalistów jakimi są pielęgniarki i położne.

Kolejnym problemem podniesionym w czasie spotkania była kwestia aktywnej rekrutacji oraz zapewnienie przez pomioty lecznicze właściwego okresu adaptacyjnego pielęgniarek i położnych. Ważnym aspektem jest tworzenie w podmiotach leczniczych dobrej atmosfery oraz trwałych zespołów. Na trudnym rynku pracy i nasilającej się konkurencji między pracodawcami, coraz istotniejszą rolę w pozyskaniu oraz utrzymaniu pracowników uzyskują pozapłacowe świadczenia w postaci dodatkowych pakietów socjalnych, medycznych czy wsparcia w rozwoju zawodowym i osobistym.

Niezwykle istotnym elementem mającym ułatwić właściwe nasycenie rynku pracy powinna być właściwa komunikacja i wymiana informacji między podmiotami leczniczymi, samorządem pielęgniarek i położnych oraz samorządami lokalnymi.

Ważnym aspektem podnoszonym przez przedstawicieli NRPiP były szkolenia skierowane do pielęgniarskiej/położniczej kadry kierowniczej, których celem będzie pozyskanie nowych umiejętności związanych z nowymi wyzwaniami na co raz trudniejszym rynku pracy.
Departament Pielęgniarek i Położnych zaproponował organizację kolejnych spotkań w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek, położnych organizowanych dla przedstawicieli pielęgniarskiej/położniczej kadry kierowniczej szpitali, przedstawicieli lokalnych władz oraz przedstawicieli okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

Źródło: NIPiP

PDF

Zobacz także