Anna Banaszewska

KIO doręcza wyrok bez uzasadnienia i co dalej?

Anna Banaszewska

Opublikowano 09 listopada 2019, 12:08

Anna Banaszewska

Opublikowano 09 listopada 2019, 12:08

W takiej sytuacji warto pamiętać, że w przeciwieństwie do postępowań sądowych, gdzie uzasadnienie wyroku sporządzane jest na wniosek stron, Krajowa Izba Odwoławcza ma obowiązek sporządzania uzasadnienia wyroku z urzędu. Ustawodawca również precyzyjnie określił zakres treściowy uzasadnienia, bowiem w art. 196 ust. 4 PZP explicite wskazał, iż uzasadnienie wyroku powinno zawierać następujące elementy: wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które Izba uznała za udowodnione, dowodów, na których się oparła, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiła wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Odpisy orzeczenia (wyrok lub postanowienie) wraz z uzasadnieniem powinny być wysłane terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom z tym zastrzeżeniem, że w tym przypadku „lub” nie oznacza dowolności, a jedynie precyzuje sytuację w której strona występuje sama lub zastępowana jest przez pełnomocnika.

Brak uzasadnienia całkowicie pozbawia strony możliwości dokonania oceny toku wywodu, który doprowadził do wydania wyroku lub w przypadku zastosowania prawa materialnego do niedostatecznie jasno ustalonego stanu faktycznego, a w konsekwencji możliwości przeprowadzenia kontroli zaskarżonego orzeczenia. Podobny skutek następuje również w przypadku braku choćby jednego z elementów wskazanego przez ustawodawcę uzasadnienia z uwagi na wadliwość sporządzonego uzasadnienia zaskarżonego wyroku (por. wyr. SO w Szczecinie z 17.4.2009 r., II Ca 137/09, niepubl.).

Powracając jednak do meritum problemu należy znaleźć odpowiedź na pytanie co możecie zrobić w przypadku otrzymania wyroku bez uzasadnienia lub wad wyroku. Niewątpliwie ustawa ogranicza zakres konwalidacji wyroku w drodze sprostowania jedynie do sprostowania błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek popełnionych w orzeczeniu zatem przyjęcie, iż brak uzasadnienia podlega sprostowaniu byłoby za daleko idące.

W takiej sytuacji jedynym środkiem ochrony prawnej jest przewidziana w PZP skarga od wyroku KIO do sądu okręgowego. Stosownie do art. 198a ust. 2 PZP w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi od orzeczenia KIO – sąd stosuje Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Należy jednak pamiętać o tym, że aby wnieść skargę od wyroku KIO należy wykazać interes prawny we wniesieniu skargi. W konsekwencji każdorazowo, kiedy zamawiający na skutek niekorzystnego dla niego wyroku KIO zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, traci interes we wniesieniu skargi, a w konsekwencji skarga podlega oddaleniu (tak też: V Ca 1352/10).

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

wyrok / prawo / Prawo zamówień publicznych / zamówienia publiczne / przetarg / KIO / pzp / uzasadnienie wyroku / skarga od wyroku KIO / brak uzasadnienia wyroku / środki ochrony prawnej / zamawiający / wykonawca
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28