Kto ponosi odpowiedzialność w aptece i w jakim zakresie?

W ocenie samorządu aptekarskiego istnieje bardzo pilna potrzeba uchwalenia ustawy o zawodzie farmaceuty, w której poprzez precyzyjne zdefiniowanie treści i zakresu poszczególnych praw i obowiązków farmaceuty.
Medexpress 2019-01-25 13:44

„Kierownicy aptek, którzy nie są jednocześnie podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne, nie mogą ponosić odpowiedzialności za niezapewnienie wymaganej prawem obsady fachowej przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę” - jednoznacznie wskazuje Naczelna Izba Aptekarska. To podmiot prowadzący aptekę jest zobowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki, jest też zobowiązany zapewnić warunki, które pozwalają zatrudnionym w aptece pracownikom należyte wykonywania ich obowiązków. Przede wszystkim zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby personelu, adekwatnej do zakresu działalności oraz ustalonego rozkładu pracy apteki.

Konieczność zagwarantowania właściwej obsady fachowej w aptekach przez przedsiębiorców prowadzących apteki wynika m. in. z art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.), zgodnie z którym w godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1.

Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, jako pracodawca zobowiązany jest organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy. Podmiot ten musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Zmuszanie pracowników, w tym farmaceutów, do pracy w warunkach, które z obiektywnych względów powodują niemożliwość właściwego jej wykonywania, powoduje, że odpowiedzialność za ewentualne szkody ponoszone przez osoby trzecie, w tym przede wszystkim przez pacjentów ponosi podmiot prowadzący aptekę. Anormalne, niekorzystne i niezgodne z prawem warunki powodują, że zarzut zawinienia określonego zachowanie przez personel nie może być podnoszony.

Do samorządu aptekarskiego docierają informacje, pojawiające się także w mediach, że w czasie pracy niektórych aptek ogólnodostępnych, dochodzi do sytuacji braku wymaganej obecności farmaceuty.

Kierownik apteki, który nie jest podmiotem prowadzącym aptekę, nie może ponosić odpowiedzialności za decyzje biznesowe, podejmowane przez swojego pracodawcę, który świadomie narusza prawo. Sytuacja, gdy czas pracy apteki jest całkowicie nieadekwatny do maksymalnego wymiaru czasu pracy zatrudnionych w aptece pracowników, dopuszczalnego na podstawie kodeksu pracy, powoduje, że a priori zachodzi przypadek przyczyniania się pracodawcy do ewentualnych szkód.

Naczelna Izba Aptekarska wielokrotnie sygnalizowała problem braku wystarczającej liczby personelu farmaceutycznego, niezbędnego do realizacji ustawowych czynności poszczególnych aptek, w szczególności w kontekście możliwości zapewnienia przez podmioty otwierające nowe apteki odpowiedniej liczby farmaceutów oraz w kontekście konieczności pełnienia przez apteki dyżurów nocnych.

W ocenie samorządu aptekarskiego istnieje bardzo pilna potrzeba uchwalenia ustawy o zawodzie farmaceuty, w której poprzez precyzyjne zdefiniowanie treści i zakresu poszczególnych praw i obowiązków farmaceuty, zapewniona zostanie konieczna niezależność oraz samodzielność w wykonywaniu zawodu. Tylko precyzyjnie ustalone prawa i obowiązki gwarantują pewność i bezpieczeństwo w trakcie wykonywania pracy.

Źródło: NIA

PDF

Zobacz także