Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Wyroby medyczne bez zwolnienia podatkowego?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 4 lutego 2016 07:51

Wyroby medyczne bez zwolnienia podatkowego? - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
POLMED zwraca się do ministra finansów o równe traktowanie w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej pacjentów korzystających z finansowanych publicznie leków i wyrobów medycznych.

Przekazany do konsultacji międzyresortowych projekt nie przewiduje zwolnienia z podatku od sprzedaży detalicznej przychodu osiąganego w związku ze sprzedażą wyrobów medycznych finansowanych publicznie w trybie zaopatrzenia (np. pieluchomajtki, ortezy, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie).

Izba POLMED wnioskuje o pilną zmianę zapisów w tym zakresie, ponieważ zwolnienie takie jest przewidziane dla obrotów ze sprzedaży wyrobów i leków refundowanych w systemie recept lekarskich. Pominięcie w projekcie kwestii sprzedaży wyrobów medycznych, które pacjent nabywa w trybie zaopatrzenia na podstawie zleceń lekarskich wydaje się przypadkowe, ale bardzo groźne.

Zgodnie z projektem ustawy, opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji, z omawianego podatku zwolniony ma być jedynie przychód osiągany przez apteki ze sprzedaży detalicznej refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, znajdujących się w wykazie refundowanych produktów, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Problem leży w tym, że oprócz wykazu produktów refundowanych (leków, wyrobów medycznych itp.), opartego na art. 37 ustawy o refundacji, w ramach którego produkty wydawane są na podstawie recept lekarskich, istnieje „bliźniaczy” wykaz produktów „refundowanych” wydawanych pacjentom na podstawie zleceń lekarskich – jest to tzw. system zaopatrzenia (obejmuje m.in. pieluchomajtki, worki stomijne, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, aparaty słuchowe, peruki dla osób poddawanych chemioterapii i setki innych niezbędnych produktów). System zaopatrzenia reguluje ta sama ustawa o refundacji (w art. 38). Wyroby finansowane w trybie zaopatrzenia nie są objęte wykazem refundacyjnym z art. 37 ustawy o refundacji, tylko równoległym wykazem, wydawanym w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zakup wyrobów medycznych przez pacjenta na podstawie zlecenia lekarskiego też jest finansowany przez NFZ – analogicznie jak zakup produktów refundowanych na podstawie recepty lekarskiej.

- Pragniemy zwrócić uwagę ustawodawcy na brak zapisów w zakresie wyrobów medycznych podlegających finansowaniu ze środków publicznych w trybie zaopatrzenia – mówi Janusz Szafraniec, Prezes ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Detaliczna sprzedaż takich wyrobów powinna, podobnie jak leki refundowane, podlegać zwolnieniu z przedmiotowego opodatkowania, brak jest logicznych podstaw do różnicowania produktów refundowanych w taki, czy inny sposób – dodaje.

Wspomniany tryb finansowania wyrobów medycznych na podstawie zlecenia osoby uprawnionej realizuje identyczne założenia co refundacja, o której mowa w art. 37 omawianej ustawy. W szczególności ma na celu ułatwienie dostępu do wyrobów medycznych dla uprawnionych pacjentów poprzez zaangażowanie środków publicznych. W opinii OIGWM POLMED brak jest różnic, które uzasadniałyby odmienne traktowanie obu kategorii szeroko pojętej refundacji na gruncie przedmiotowej ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej – stwierdza prezes Szafraniec.

Izba POLMED zwraca uwagę, że zaproponowane na obecnym etapie prac brzmienie przepisu dotyczącego zwolnienia podatkowego uniemożliwia objęcie tym zwolnieniem wyrobów medycznych podlegających finansowaniu ze środków publicznych na podstawie art. 38 ustawy o refundacji. W obecnym kształcie zapis o zwolnieniu wskazuje jedynie apteki oraz bezpośrednie odwołuje się do art. 37 ustawy o refundacji. Oznacza to najprawdopodobniej omyłkowe pominięcie w zwolnieniu sprzedaży dla dużej grupy pacjentów, wymagających wsparcia medycznego. W opinii OIGWM POLMED pozostawienie takiego rozwiązania byłoby nieracjonalne z dwóch powodów. Po pierwsze, oznaczałoby zwiększenie z perspektywy pacjenta i płatnika publicznego ceny detalicznej produktów finansowanych publicznie. Po drugie, ograniczałoby dostęp pacjentów do podstawowych świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej poprzez spodziewany wzrost cen.

Do grupy wyrobów finansowanych w omawianym trybie należą np. wózki inwalidzkie, protezy, ortezy czy aparaty słuchowe, czyli produkty niezbędne dla codziennego funkcjonowania dla szerokiego grona pacjentów i osób niepełnosprawnych – argumentuje prezes Szafraniec.

W związku z powyższym, OIGWM POLMED zwróciła się do Ministra Finansów i Ministra Zdrowia z prośbą o uwzględnienie zwolnienia podatkowego również w odniesieniu do sprzedaży finansowanych publicznie wyrobów medycznych, wydawanych pacjentom na zlecenie osoby uprawnionej. Izba POLMED wnioskuje o uwzględnienie w ostatecznym akcie prawnym przepisu, który gwarantowałby równe traktowanie leków i wyrobów medycznych znajdujących się na liście refundacyjnej z wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków publicznych tj. wyrobami medycznymi wydawanymi pacjentom na podstawie zlecenia.

- Uważamy, że w ustawie powinien znaleźć się zapis mówiący o tym, że wyżej wspomniane zwolnienie obejmuje również „przychód osiągany przez świadczeniodawców w ramach realizacji czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, zgodnie z art. 38 i nast. ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.” Nie możemy pozwolić na to, aby pacjenci, w tym osoby niepełnosprawne, musiały ponosić skutki omyłki w regulacji prawnej – podsumowuje J. Szafraniec.

Źródło: Polmed

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także