Medycyna laboratoryjna: nowe przepisy dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Medexpress

Opublikowano 02 stycznia 2023, 08:12

Medexpress

Opublikowano 02 stycznia 2023, 08:12

Głównym celem projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie nałożonego ustawą obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez, osoby o których mowa w art. 5 ustawy tj.: techników analityki medycznej, osób posiadających tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna i osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera na kierunkach przydatnych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, przez uczestnictwo w ustawicznym rozwoju zawodowym, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć naukowych. Projektowane przepisy określają wzór karty rozwoju zawodowego oraz liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, a także formy samokształcenia umożliwiające realizację ustawicznego rozwoju zawodowego.
W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono wzór karty rozwoju zawodowego dla osób, o których mowa w art. 5 ustawy. Natomiast w załączniku nr 2 do rozporządzenia określono liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, wraz ze wskazaniem dokument, który potwierdza zrealizowanie danej formy.

Dopełnienie ustawicznego rozwoju zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych, w tym minimum 50 punktów edukacyjnych musi być uzyskanych w ramach form ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w § 3 pkt 1–6 rozporządzenia.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

kształcenie / kwalifikacje zawodowe / medycyna laboratoryjna / punkty edukacyjne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31