NRL: to na poziomie Centrali NFZ potrzebna jest poprawa komunikacji z samorządami zawodowymi

FOT. JAKUB OCIEPA / AGENCJA GAZETA
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej odniosło się do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Medexpress 2019-11-20 08:09

Wątpliwości Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej budzi utworzenie stanowiska pełnomocnika do spraw kontaktów zewnętrznych jedynie w oddziałach wojewódzkich NFZ i pominięcie tej komórki organizacyjnej w Centrali NFZ.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że stworzenie stanowiska pełnomocnika ds. kontaktów zewnętrznych jest uzasadnione koniecznością koncentracji zadań związanych z obsługą interesariuszy zewnętrznych, a pełnomocnik ten powinien usprawnić kontakt publicznego płatnika z partnerami społecznymi, w tym samorządami zawodowymi, związkami zawodowymi, czy też organizacjami pracodawców.

Nie negując konieczności prowadzenia przez NFZ dialogu z partnerami społecznymi, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że stanowisko pełnomocnika do spraw kontaktów zewnętrznych zostało utworzone jedynie na szczeblu oddziałów wojewódzkich NFZ, nie utworzono go natomiast na szczeblu Centrali NFZ, gdy tymczasem wydaje się, że na szczeblu Centrali NFZ prowadzenie dialogu z partnerami społecznymi jest co najmniej tak samo potrzebne. Z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że to prezes NFZ z pomocą Centrali NFZ kształtuje zasady działania płatnika, określa szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i ustala jednolite sposoby realizacji ustawowych zadań przez oddziały wojewódzkie NFZ. Stąd należy wnosić, że na poziomie Centrali NFZ wskazana byłaby poprawa komunikacji z samorządami zawodowymi.

Dodatkowo Prezydium NRL wskazuje, że z Oceny Skutków Regulacji załączonej do projektu rozporządzenia wynika, że powołanie stanowiska pełnomocnika zwiększy zatrudnienie w oddziałach wojewódzkich NFZ i tym samym koszty funkcjonowania płatnika.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także