Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Będą zmiany ws. warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

Medexpress

Medexpress

Opublikowano 26 kwietnia 2021 15:28

Będą zmiany ws. warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej  - Obrazek nagłówka
NFZ opublikowało nowelizację zarządzenia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 42/2021/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi wykonanie polecenia ministra zdrowia z dnia 2 marca 2021 r. wydanego na podstawie art. 11h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Na mocy ww. polecenia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia został zobowiązany do sporządzenia i prowadzenia wykazu, odrębnie dla poszczególnych województw, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a także do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego, realizowanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Niniejsze zarządzenie wprowadza nowe produkty rozliczeniowe w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Wartości poszczególnych świadczeń zostały określone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w związku ze zleceniem ministra zdrowia z dnia 6.04.2021 r., znak: DLG.744.24.2021.IJ.

Głównym celem utworzonego przez Ministerstwo Zdrowia programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 jest wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób po przebyciu COVID-19. Cele szczegółowe programu określono natomiast jako: poprawę tolerancji wysiłku fizycznego, zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID- 19 oraz edukację „ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.

Rozpoczęcie rehabilitacji może nastąpić w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19. Ma to na celu szybkie wdrożenie procesu rehabilitacyjnego, a jednocześnie umotywowane jest faktem, iż rehabilitacja prowadzona w tym okresie jest najbardziej skuteczna. Ograniczenie czasu zwiększy ponadto dostępność do świadczeń dla grupy pacjentów spełniających wymagane kryteria. Przedmiotowe świadczenia udzielane będą przez podmioty, w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacja lecznicza. Liczba świadczeniodawców posiadających takie umowy zapewni pacjentom po przebytym COVID-19 odpowiedni dostęp do rehabilitacji na terenie całego kraju. Przepis § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia doprecyzowuje regulację dotyczącą naliczania opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku świadczeń udzielanych w szpitalu tymczasowym. Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy § 1 pkt 2 zarządzenia stosuje się do sprawozdawania świadczeń udzielanych od dnia 2 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Źródło: NFZ

Zobacz także