Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Bezpieczeństwo żywności: Wykaz substancji zakazanych w produkcji środków spożywczych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 30 maja 2023 10:37

Bezpieczeństwo żywności: Wykaz substancji zakazanych w produkcji środków spożywczych - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności.

Celem projektowanego rozporządzenia jest utrzymanie działań zapewniających zapobieganie i wyrównywanie niedoboru jednego lub więcej składników odżywczych w polskiej populacji.

W związku z tym projekt rozporządzenia określa środki spożywcze, do których są obligatoryjnie dodawane witaminy lub składniki mineralne oraz ich maksymalne poziomy.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem będzie to sól kuchenna oraz tłuszcze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), z wyłączeniem tłuszczów mlecznych (masło, masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu, masło półtłuste, tłuszcz mleczny do smarowania) określonych w lit. A dodatku II „Tłuszcze do smarowania” do załącznika VII tego rozporządzenia. Obowiązkowe jodowanie soli kuchennej prowadzone jest od 1996 r. i doprowadziło do zwiększonego spożycia jodu na poziomie populacyjnym oraz związanego z tym spadku zachorowań w wyniku niedoboru jodu, co zostało wysoko ocenione przez Międzynarodową Komisję ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu oraz inne instytucje międzynarodowe.

Ponadto projektowane rozporządzenie określa w załączniku wykaz substancji innych niż witaminy i składniki mineralne zakazanych w produkcji środków spożywczych z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. Wykaz substancji, w odniesieniu do których stwierdzono szkodliwy wpływ na zdrowie, znajduje się w części A załącznika III do rozporządzenia nr 1925/2006. Substancje takie objęte są zakazem dodawania do żywności bądź stosowania w produkcji żywności. Rozporządzenie nr 1925/2006 w art. 11 ust. 2 umożliwia wprowadzenie krajowych przepisów zakazujących stosowania w żywności innych substancji niż witaminy lub składniki mineralne.

WYKAZ SUBSTANCJI INNYCH NIŻ WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE ZAKAZANYCH W PRODUKCJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 1) chlorowodorek johimbiny oraz grupa johimbiny; 2) DMAA (w szczególności określana jako: a) 1,3-DMAA, b) 1,3-dimetyloamyloamina, c) 1,3-dimetylopentyloamina, d) 2-amino-4-metyloheksan, e) 2-heksanamina, f) 4-metylo-(9CI), g) 4-metylo-2-heksanamina, h) 4-metylo-2-heksyloamina, i) dimetyloamyloamina, j) geranamina, k) metyloheksanamina, l) metyloheksanenamina; 3) ewodiamina; 4) grupa selektywnych modulatorów receptora androgenowego (SARMs), w tym: a) andaryna, b) ligandrol, c) ostaryna, d) Rad-140; 5) higenamina; 6) hordenina; 7) ibutamoren; 8) pankreatyna; 9) pieprz metystynowy (Piper methysticum); 10) świerzbiec właściwy (Mucuna pruriens).

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także