Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Projekt rozporządzenia MZ

Co z Państwowymi Egzaminami Specjalizacyjnymi?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 marca 2020 09:41

Co z Państwowymi Egzaminami Specjalizacyjnymi?  - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16x ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, z późn. zm.) minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób i tryb składania PES oraz ustalania jego wyników.

W związku ze wzrostem ryzyka zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym udział w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym (dalej: PES), może pojawić się konieczność odwołania w całości lub w części PES w danej dziedzinie medycyny. Zatem istnieje potrzeba wprowadzenia rozwiązań, umożliwiających odwołanie całości lub części PES w danej dziedzinie medycyny i przeprowadzenie go w innym terminie.

Wprowadzenie proponowanych zmian umożliwi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia odwołanie całości lub części PES w danej dziedzinie medycyny w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia osób biorących w nim udział. Jednocześnie proponowane rozwiązania przewidują konieczność przedłużenia danej sesji egzaminacyjnej i wyznaczenia nowych terminów odwołanego PES.

O odwołaniu PES w danej dziedzinie medycyny w całości lub w części i terminie przedłużenia sesji egzaminacyjnej osoby biorące udział w odwołanym PES będą informowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pomocą jego strony internetowej i strony internetowej CEM.

Nowe terminy odwołanego PES ustali w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia Dyrektor CEM, uwzględniając przepisy art. 16rc ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. O nowych terminach egzaminów lekarze zostaną poinformowani nie później niż na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Informacja o nowym terminie PES zostanie zamieszczona na stronie CEM.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

W § 2 projektu rozporządzenia przewiduje się, iż rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W ocenie wnioskodawców, wyrażonej w uzasadnieniu „termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego, a działania takie są konieczne z uwagi na ochronę zdrowia publicznego i pilną reakcję na wzrost ryzyka zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także