Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Co z Radą ds. Leczenia Niepłodności?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 22 sierpnia 2023 09:00

Co z Radą ds. Leczenia Niepłodności? - Obrazek nagłówka
Ustawa z 2015 r. o leczeniu niepłodności przewiduje utworzenie Rady do spraw Leczenia Niepłodności jako organu opiniodawczo-doradczego ministra zdrowia. Dotychczas jednak w resorcie nie powołano takiego eksperckiego gremium. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do MZ. Jest odpowiedź.

Zgodnie z ustawą Rada do spraw Leczenia Niepłodności ma składać się z ekspertów z różnych dyscyplin naukowych, zwłaszcza prawa i medycyny, oraz filozofii w zakresie etyki. Zgodnie z ustawą to właśnie minister powołuje członków Rady i - w określonych ustawowo przypadkach - może ich odwołać. Do zadań Rady należy m.in. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów w zakresie leczenia niepłodności. 

Choć przepisy nie precyzują charakteru prawnego opinii Rady, to należy uznać, że wyrażane przez nią stanowiska powinny być uwzględniane przez Ministra Zdrowia w procesie decyzyjnym. Kompetencje Rady nie wyczerpują się jednak w działaniach doradczych. Organ ten powinien ponadto podejmować działania informacyjne dotyczące m.in. czynników mających wpływ na potencjał rozrodczy człowieka czy metod leczenia niepłodności. Ponadto Rada ma za zadanie upowszechniać standardy postępowania oraz zasady deontologiczne w zakresie leczenia niepłodności, w tym stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji.

Funkcjonowanie takiego gremium eksperckiego miałoby istotne znaczenie z perspektywy zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych i upowszechniania wiedzy wśród społeczeństwa oraz dobrych zasad postępowania wśród lekarzy w zakresie leczenia niepłodności.

18 maja 2020 r. Minister Zdrowia poinformował RPO, że w resorcie podjęto działania zmierzające do ustalenia składu Rady, które będą kontynuowane po zakończeniu stanu epidemii. Dotychczas jednak Rada  nie została powołana. 

W sprawozdaniu MZ z 5 maja 2021 r. dla Sejmu z wykonywania oraz o skutkach stosowania ustawy  z 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności  poprzestano jedynie na wskazaniu, że Rada dotychczas nie została powołana, bez podania jakichkolwiek bliższych informacji dotyczących ewentualnych planów jej powołania.

RPO Marcin Wiącek prosi zatem o stanowisko resortu.

Jest odpowiedź Waldemara Kraski, sekretarza stanu w MZ

Odpowiadając na pismo znak VII.5002.6.2015.AMB, z dnia 7 sierpnia br., dotyczące powoływania Rady do spraw Leczenia Niepłodności, uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2020 r. poz. 442), w Ministerstwie Zdrowia zostały podjęte działania zmierzające do ustalenia składu Rady. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego mocą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1118) oraz zgodnie z informacją zawartą w piśmie z dnia 18 maja 2020 r. (znak: ZPR.6710.9.2020.AW) Minister Zdrowia kontynuuje prace podjęte, a nie zakończone z uwagi na stan epidemii COVID -19.

Źródło: RPO

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także