Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Czy uda się wyeliminować nadpodaż usług medycznych? Jest projekt dot. inwestycji w ochronie zdrowia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 maja 2019 14:29

Czy uda się wyeliminować nadpodaż usług medycznych? Jest projekt dot. inwestycji w ochronie zdrowia - Obrazek nagłówka
Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej.
Celem projektowanych zmian jest eliminacja zjawiska nadpodaży usług medycznych, a także dostosowanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa oraz umożliwienie świadczeniodawcy perspektywicznego rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi.
W celu optymalnego wykorzystywania środków publicznych projektodawca proponuje zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) przez:
1. Objęcie szerokiego spektrum podmiotów leczniczych, które świadczą lub zamierzają świadczyć usługi medyczne ze środków publicznych, do uzyskania OCI w systemie IOWISZ na realizację zadań inwestycyjnych przez uzależnienie kontraktowania świadczeń z NFZ od posiadania pozytywnej opinii OCI. Pozwoli to zoptymalizować wykorzystanie potencjału technicznego inwestycji i wyeliminuje zjawisko nadpodaży usług medycznych, a także dostosuje inwestycje w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa oraz umożliwi świadczeniodawcy perspektywicznego rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. W praktyce pozwoli to uniknąć chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych. OCI ma stanowić potwierdzenie zasadności realizacji inwestycji i skuteczne narzędzie do podejmowania decyzji dotyczących ich finansowania - a także zwiększy efektywność inwestowania środków własnych przez uzyskanie zewnętrznej oceny celowości prowadzonych działań, pozwalając generować konkurencję pomiędzy podmiotami leczniczymi na poziomie np. jakości i kompleksowości udzielanych świadczeń. Wpłynie również na wzrost gospodarności wydatkowania środków publicznych w ramach ochrony zdrowia.
2. Określenie dolnego limitu wartości inwestycji objętych oceną w wysokości 2 mln zł ma na celu eliminację napływu wniosków o niskiej wartości inwestycyjnej, które dotyczą inwestycji nieistotnych z punktu widzenia zapewnienia świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Ocenie będą podlegały inwestycje, które wywierają znaczący wpływ na dostosowanie świadczeń do rzeczywistych potrzeb odzwierciedlonych w mapach potrzeb zdrowotnych i Priorytetach dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej. Proponowane rozwiązanie ma zapewnić optymalny wybór inwestycji podlegających OCI. Następstwem tej zmiany jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) i zapewnienie spójności przepisów dotyczących dotacji dla inwestycji o wartości do 2 mln zł.
3. Wzmocnienie merytorycznej oceny wniosków dla inwestycji strategicznych o wysokiej wartości przez utworzenie Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych, jako wysokospecjalistycznego organu pomocniczego. Ocenie Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych będą podlegać wnioski inwestycyjne o wartości powyżej 50 mln zł. Celem takiego działania jest efektywna kontrola nad inwestycjami najbardziej kosztochłonnymi, które w znacznym stopniu oddziaływają na rynek usług medycznych. W skład Komisji będą wchodzić osoby wskazane przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zalecane jest, żeby były to osoby pełniące funkcje sekretarza stanu lub podsekretarza stanu, ewentualnie inne osoby obejmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej, posiadające wyższe wyksztalcenie, doświadczenie do wykonywania pracy w zakresie oceny wniosków oraz posiadające wiedze w zakresie specyfiki danego obszaru zagadnień. Wzmocniona ocena celowości powyższych inwestycji jest niezbędna ze względu na ich silny wpływ na obraz polskiego rynku usług medycznych.
4. Uproszczenie formularza wniosku o wydanie OCI i jego oceny przez odstąpienie od wskazania we wniosku o wydanie opinii, dziedzin medycyny, w celu zobrazowania inwestycji jako komplementarnej całości, umożliwiającej dokonanie holistycznej oceny. Takie rozwiązanie w efekcie umożliwi ocenianie inwestycji jako jednej spójnej całości bez dokonywania ocen odrębnie dla poszczególnych dziedzin, co przełoży się na zmniejszenie nakładu pracy, który w praktyce nie przynosi oczekiwanego efektu. Tym samym, konieczne jest również ujednolicenie opłaty za wniosek, co zapewni równe traktowanie wnioskodawców. Proponowane zmiany usprawnią proces opiniowania i umożliwią bardziej trafną i integralną ocenę inwestycji, co wpłynie na wzrost jakości wydawanych opinii.
5. Ujednolicenie formy składania wniosków o wydanie OCI wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu IOWISZ, co zharmonizuje moment wpływu dokumentów i przyspieszy całość postępowania. Rekomendowane rozwiązanie determinuje postępująca informatyzacja w administracji publicznej w Polsce, co usprawni komunikację pomiędzy wszystkimi użytkownikami systemu. Takie rozwiązanie w efekcie dodatkowo uprości procedury objęte wydaniem OCI.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Tematy

NFZ / inwestycje / IOWISZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.