Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Rozporządzenie MZ

Jakie rodzaje działalności podlegają ograniczeniom w związku z SARS-CoV-2?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 marca 2020 10:27

Jakie rodzaje działalności podlegają ograniczeniom w związku z SARS-CoV-2? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

Uzasadnienie

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374). Wydanie rozporządzenia jest związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Biorąc pod uwagę wzrost ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowane przypadki zachorowań na COVID-19 w kraju jest konieczne podjęcie działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii, a takim będzie ograniczenie prowadzenia działalności w zakresie m.in.:

1) przygotowywania i podawania posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,

2) organizacji, promocji lub zarządzania imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegająca na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,

3) twórczej, związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,

4) bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą,

5) związanym ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w tym polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów (w szczególności klubów tanecznych, klubów nocnych, basenów, siłowni, klubów fitness),

6) związanym z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalnością klubów filmowych

– polegające na zakazie prowadzenia takiej działalności.

W projekcie wprowadzono również zakaz prowadzenia handlu detalicznego w określonym zakresie oraz działalności gastronomicznej i rozrywkowej w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Ponadto wprowadza się ograniczenie na podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ten sposób, że nie będą musiały żądać okazania odpowiednich dokumentów poświadczających określone uprawnienia, a jedynie będą opierać się na informacjach uzyskanych drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Dodatkowo projekt przewiduje ograniczenie działalności zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056 oraz z 2019 r. poz. 1815). Zwykle tego rodzaju lecznictwa korzystają osoby starsze, które są szczególnie narażone na zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z ww. art. 2 pkt 1 lecznictwo uzdrowiskowe obejmuje także rehabilitację uzdrowiskową.

W projekcie przewidziano również specjalne regulacje związane z potwierdzaniem przez Staż Graniczną tożsamości i prawa do świadczeń, które mają spowodować ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W zakresie ograniczeń związanych z przemieszczaniem się proponuje się wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Regulacje te będą realizowane od 15 marca 2020 r.

W celu zapobiegania temu zakażeniu, przewidziano także uprawnienie dla kierowników urzędów do ograniczenia wykonywania zadań przez urzędy do niezbędnego minimum. Nakłada się ograniczenie na osoby przekraczające granicę w postaci zobowiązania tych osób do podania informacji o ich numerze telefonu.

Projekt przewiduje zakaz zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) oraz ograniczenie sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w szczególności w budynkach i innych obiektach kultu religijnego. Dotyczyć to ma maksymalnie 50 osób, w tym wliczając w to w przypadku:

  1. sprawowania kultu religijnego – uczestników i osoby sprawujące kult religijny;
  2. zgromadzeń – organizatora i osoby działające w jego imieniu.

W projekcie wprowadzono również zakaz zbywania lub wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej respiratorów i kardiomonitorów oraz ograniczenie polegające na obowiązku informacji w zakresie określonych w projekcie produktów przed ich planowanym zbyciem lub wywozem. Związane jest to z faktem, że produkty te stanowią istotny element terapii osób chorych na COVID-19.

Rozporządzenie przewiduje ww. ograniczenia w okresie od dnia 14 marca 2020 r. (a w zakresie § 2 – od dnia 15 marca 2020 r.) do odwołania, na obszarze całego kraju – co wiąże się z ogłoszeniem w tym okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Przez ten stan rozumie się sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych. Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia – zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Źródło: RCL

Podobne artykuły

Kuchar-WnZ-naziwsko
Wyszło na Zdrowie

Antyszczepionkowcy w pułapce algorytmu

18 kwietnia 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Narodowe polowanie na szczepienia

18 grudnia 2023

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.