Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Kompleksowa opieka onkologiczna: AOS

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 2 stycznia 2019 09:52

Kompleksowa opieka onkologiczna: AOS - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Celem projektowanego rozporządzenia jest zapewnienie gwarancji jakości i ciągłości świadczeń gwarantowanych z zakresu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji udzielanych świadczeniobiorcy z nowotworem piersi.

Wyodrębnienie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przepisów dotyczących szczegółowych warunków realizacji świadczenia kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi w zakresie diagnostyki i monitorowania stanu zdrowia świadczeniobiorcy z nowotworem piersi zostało wypracowane w procesie zmiany warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, w którym wykorzystano rozwiązania analityczne opracowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Model opieki nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi wypracowany na podstawie analizy istniejących rozwiązań, we współpracy z ekspertami obejmuje:
1) diagnostykę wstępną i pogłębioną w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
2) leczenie chirurgiczne, leczenie radioterapią, leczenie brachyterapią, leczenie systemowe
oraz chirurgię plastyczną w zakresie leczenia szpitalnego oraz w zakresie ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej;
3) rehabilitację przedoperacyjną, pooperacyjną, późny okres pooperacyjny i rehabilitację
wtórną wyodrębnioną w zakresie rehabilitacji leczniczej;
4) monitorowanie, które uwzględnia ocenę skuteczności i bezpieczeństwa (toksyczności)
leczenia zdefiniowanego w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Proponowany nowy model organizacyjny dedykowany jest świadczeniobiorcy
z nowotworem piersi zapewniając możliwie najpełniejszą opiekę, uwzględniając
kompleksowość oraz koordynację całego procesu diagnostyczno-leczniczego i rehabilitacyjnego w celu poprawy jakości leczenia, zwiększenia przeżywalności w populacji
świadczeniobiorców z nowotworem piersi, podniesieniu komfortu życia oraz zagwarantowania możliwie szybkiego powrotu do aktywności zawodowej.

Model zakłada objęcie opieką wszystkich świadczeniobiorców samo zgłaszających się,
tych, u których lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista podejrzewa lub
rozpoznaje nowotwór złośliwy piersi oraz świadczeniobiorców skierowanych z przesiewowego programu profilaktyki nowotworu piersi. Świadczenia udzielane w ramach przedmiotowego modelu obejmują również świadczeniobiorców obecnie leczonych z powodu nowotworów piersi.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.) przez
wyodrębnienie warunków realizacji diagnostyki i monitorowania stanu zdrowia
świadczeniobiorcy z nowotworem piersi, w tym kryteriów kwalifikacji do tych świadczeń,
a także warunków charakteryzujących strukturę organizacyjną unitu, który tę opiekę miałby
sprawować oraz zasad sprawowania opieki, które pozwolą utrzymać należytą jakość.

Wobec powyższego dla całościowego ujęcia kwestii opieki nad świadczeniobiorcą
z nowotworem piersi istotne jest wprowadzenie zmian we wszystkich ww. zakresach
świadczeń gwarantowanych i ustanowienie połączeń, które zapewnią ciągłość opieki. Celem
skutecznego wprowadzenia zmian, propozycje rozwiązań odnoszące się do poszczególnych
zakresów świadczeń gwarantowanych są procedowane jednoczasowo.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także