Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

MZ proponuje zakończenie izolacji nie wcześniej niż po 10 dniach, od dnia wystąpienia objawów

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 20 kwietnia 2021 10:29

MZ proponuje zakończenie izolacji nie wcześniej niż po 10 dniach, od dnia wystąpienia objawów  - Obrazek nagłówka
Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Rozporządzenie jest wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Konieczność zmiany rozporządzenia, w zakresie okresów zakończenia izolacji, wynika ze zgłoszonych rekomendacji przez Radę Medyczną przy Prezesie Rady Ministrów, w związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną.

Proponuje się, aby zakończenie izolacji nastąpiło m.in. po 24 godzinach bez gorączki bez używania leków przeciwgorączkowych oraz z poprawą kliniczną, ale nie wcześniej niż po 10 dniach, od dnia wystąpienia objawów – w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi.

Z uwagi na zakres projektowanej regulacji nie jest konieczne dokonywanie porównania z regulacjami obowiązującymi w innych państwach. Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowane rozporządzenie.

Odnośnie projektu rozporządzenia nie były prowadzone pre-konsultacje.

Projekt rozporządzenia został przesłany do konsultacji z 3 dniowym terminem zgłaszania uwag:

1) Business Centre Club;

2) Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;

3) Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej;

4) Forum Związków Zawodowych;

5) Konfederacja Lewiatan;

6) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych;

7) Krajowa Izba Gospodarcza;

8) Naczelna Rada Lekarska;

9) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych;

10) Naczelna Rada Aptekarska;

11) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;

12) Krajowa Rada Fizjoterapeutów;

13) Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy;

14) Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych;

15) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;

16) Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia

17) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;

18) Rada Dialogu Społecznego;

19) Rada Działalności Pożytku Publicznego;

20) KK NSZZ „Solidarność 80”;

21) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Skrócenie terminu konsultacji wynika z konieczności jak najszybszego wejścia w życie projektowanych przepisów, mających na celu zabezpieczenie życia i zdrowia obywateli, w tym zagwarantowania przyspieszenia oraz usprawnienia procesu związanego z zakończeniem okresu izolacji.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – regulamin pracy Rady Ministrów (M. P.
z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), niniejszy projekt został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania dołączonym do niniejszej oceny skutków regulacji.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na duże przedsiębiorstwa, w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia będzie miało częściowy wpływ na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, jak również na sytuację osób niepełnosprawnych i starszych, w tym rodzinę, z uwagi na zmiany w zakresie okresów izolacji.

Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na gospodarkę i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmian na rynku pracy w odniesieniu do zatrudnienia oraz nie będzie miało wpływu na wskaźniki zatrudnienia.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji

Źródło: RCL

Tematy

RCL / COVID-19 / izolacja

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także