Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Nowe obowiązki dla lekarzy. Będą kary!

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 26 czerwca 2018 09:22

Nowe obowiązki dla lekarzy. Będą kary!
 - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach, lekarze i lekarze dentyści prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do 24 lipca 2018 r.
Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W załączeniu zamieszczamy przykładowy wzór oświadczenia.

Aktualnie obowiązujące wzory formularzy rejestrowych nie zostały jeszcze dostosowane do znowelizowanej ustawy o odpadach (w Ministerstwie Środowiska wciąż trwają prace nad projekt nowego rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru), co powoduje, że lekarz lub lekarz dentysta może jedynie wypełnić dział l formularza rejestrowego. Proponujemy, aby na początku lub końcu tego działu (np. pod podpisem) lekarz, lekarz dentysta dodał adnotację, że jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą wytwarzającym odpady, obowiązanym do prowadzenia ewidencji.

Wzory wniosków o wpis do rejestru oraz wzory oświadczeń są również dostępne na stronach internetowych wielu urzędów marszałkowskich. Niektóre z urzędów udostępniły formularze rejestrowe z dodanym Działem XII, który dotyczy wytwórców odpadów (wówczas lekarz, lekarz dentysta wypełnia Dział I i Dział XII takiego formularza).

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.
Ponadto informujemy, że w dniu 15 czerwca 2018 r. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o nowelizację ustawy o odpadach i przedłużenie terminu składania wniosków o wpis do rejestru. Do dnia wydawania niniejszego komunikatu odpowiedź nie nadeszła.

Źródło NIL

Zobacz także