Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Od stycznia kursy dla dyspozytorów medycznych. Co z egzaminem?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 20 października 2023 09:33

Od stycznia kursy dla dyspozytorów medycznych. Co z egzaminem? - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dyspozytora medycznego.

Projektowane rozporządzenie określa ramowy program kursów, sposób przeprowadzania egzaminów kończących kursy kwalifikacje kadry dydaktycznej, oraz wzory zaświadczeń o odbyciu kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego, na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego.

Odpowiednie przyjęcie zgłoszenia, przeprowadzenie wywiadu oraz zadysponowanie zespołu ratownictwa medycznego wymaga właściwego przygotowania osób wykonujących te zadania. Realizacja kursów przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego w oparciu o ramowe programy kursów, pozwoli na posiadanie przez osoby zajmujące te stanowiska jednolitej wiedzy i kwalifikacji.

Ma to na celu podniesienie jakości wykonywanych zadań. Ujednolicone przygotowanie do wykonywanie zadań na tych stanowiskach stanowi ważny element funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Zgodnie z ustawą kursy będą prowadzone przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Program kursów opracowuje i aktualizuje, zgodnie z postępem wiedzy zespół ekspertów powołany przez Centrum. Każdy kurs kończyć się będzie egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zgodnie z ustawą egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin z części teoretycznej jest przeprowadzany w formie testu, który składa się z zestawu trzydziestu pytań. Egzamin może być przygotowany w formie elektronicznej. Pozytywny wynik z testu teoretycznego otrzymuje osoba zdająca, która uzyskała co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi – 15 – możliwych do uzyskania. Natomiast egzamin z części praktycznej jest przeprowadzany w formie stacjonarnej i składa się z sześciu symulowanych scenariuszy sprawdzających umiejętności praktyczne osoby zdającej. Oceną końcową za egzamin z części praktycznej jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych od poszczególnych członków komisji. W rozporządzeniu określono również kwalifikację kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć w ramach kursów. Zajęcia kursu na stanowisko dyspozytora medycznego, kursu na stanowisko wojewódzkiego koordynatora oraz kursu doskonalącego dyspozytora medycznego prowadzi lekarz systemu, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy, pielęgniarka systemu, o której mowa w art. 3 pkt 6 ustawy, lub ratownik medyczny, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem kursu dyspozytora medycznego oraz dysponujący co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego z wykorzystaniem SWD PRM oraz co najmniej dwa lata z wykorzystaniem podsystemu zintegrowanej łączności, o którym mowa w § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Sytemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Kursy te od dnia 1 stycznia 2024 r. będą prowadzone przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.