Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna z Biurem Kontroli

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 20 lipca 2022 09:07

Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna z Biurem Kontroli - Obrazek nagłówka
Źródło: GIF
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

Zgodnie z art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne organizację Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia.
Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w obecnej strukturze organizacyjnej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, które mają na celu usprawnienie jego funkcjonowania oraz koordynowanie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną.
Utworzenie Biura Kontroli przyczyni się również do prawidłowej oraz sprawnej identyfikacji obszarów działalności Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, które są narażone na występowanie nieprawidłowości zarówno w obszarze merytorycznym jak i obsługowym. Pozwoli to na optymalizację istniejących lub nowo projektowanych procedur tak by ograniczyć, a nawet wykluczyć ryzyka wystąpienia nieprawidłowości wymagających następczych działań kontrolnych. Elementem działalności takiej komórki będzie nadzór nad projektowaniem i egzekwowaniem regulacji dotyczących konfliktu interesów pracowników inspekcji, tak w zakresie procedur wewnętrznych, jak i zewnętrznych działań lub decyzji. W szczególności pozwoli to na eliminowanie lub nadzorowanie przypadków konfliktu, które mogą negatywnie wpływać na transparentność decyzji, a tym samym stanowić podstawę do ich podważania.

Projektowane zmiany przewidują utworzenie nowej komórki organizacyjnej ‒ Biura Kontroli. Powołanie nowej komórki organizacyjnej przyczyni się do skuteczniejszej identyfikacji odstępstw od obowiązujących powszechnie norm prawnych oraz wewnętrznych procedur i standardów w działaniach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Kluczowym elementem działalności Biura Kontroli będzie doradztwo i ewaluacja ryzyka. Doradztwo będzie obejmowało w szczególności potwierdzenie, że tworzone lub modyfikowane procedury wewnętrzne pozostają zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Projekt: TU

Źródło: RCL