Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Połączenie NIZP-PZH z Instytutem Żywności i Żywienia. Jest projekt rozporządzenia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 listopada 2019 11:57

Połączenie NIZP-PZH z Instytutem Żywności i Żywienia. Jest projekt rozporządzenia - Obrazek nagłówka
Źródło: MZ
Projekt rozporządzenia trafił konsultacji.

Celem projektowanego rozporządzenia jest połączenie instytutów o nazwach: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny, zwany dalej także „PZH” albo „NIZP – PZH”,, i Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, zwany dalej „IŻŻ”,nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350). Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3 tej ustawy połączenia instytutów badawczych dokonuje Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra nadzorującego,złożony po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Projekt rozporządzenia został przedłożony do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraził,w piśmie z dnia 5 lipca 2019 r., pozytywną opinię dotyczącą możliwości połączenia Instytutów. Opracowanie projektu zostało poprzedzone postępowaniem przygotowawczym, mającym na celu dokonanie oceny potrzeby i warunków połączenia, przeprowadzonym przez Zespół powołany przez Ministra Zdrowia, który wyraził pozytywną opinię w sprawie połączenia ww. Instytutów. W przedmiotowej sprawie Ministrowi Zdrowia zostały również przedłożone opinie właściwych Rad Naukowych i Dyrektorów Instytutów.

Podstawowym i strategicznym celem projektowanego rozporządzenia jest zwiększenie zdolności do realizacji najbardziej aktualnych potrzeb nauki w zakresie badawczo-rozwojowym oraz spełniania potrzeb rynku i społeczeństwa w zakresie usług, działalności leczniczej i edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa żywności,zdrowego żywienia i stylu życia. Włączenie IŻŻ do PZH zwiększynie tylko efektywność,ale także wartość merytoryczną realizowanych dotychczas działań. Powierzenie jednej instytucji ogółu zagadnień związanych z kluczowym obszarem zdrowia publicznego, jakim jest problematyka dotycząca żywienia usprawni dotychczasową współpracę między tymi jednostkami, ale także innymi podmiotami zewnętrznymi,które na co dzień korzystały z doświadczeń i wiedzy obu instytucji. Wprowadzenie takiego rozwiązania wydaje się najbardziej optymalne w polskich realiach, ponieważ zwiększynie tylko efektywność finansową, ale także wartość merytoryczną realizowanych dotychczas działań.

Całość projektu TU

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także