Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Powołano członków Rady Akredytacyjnej

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 25 kwietnia 2024 09:17

Powołano członków Rady Akredytacyjnej - Obrazek nagłówka
19 kwietnia 2024 r. ministra zdrowia Izabela Leszczyna powołała skład Rady Akredytacyjnej.

W skład Rady Akredytacyjnej powołano:

 1. Pana Marka Durlika – przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 2. Pana Jarosława Fiksa – przedstawiciela Rzecznika Praw Pacjenta;
 3. Panią Dominikę Janiszewską-Kajkę – przedstawiciela Ministra Zdrowia;
 4. Pana Mateusza Kapronia – przedstawiciela Ministra Zdrowia;
 5. Pana Konrada Korbińskiego – przedstawiciela Ministra Zdrowia;
 6. Pana Arkadiusza Kosowskiego – przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej;
 7. Pana Piotra Pawliszaka – przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej;
 8. Panią Monikę Pintal- Ślimak – przedstawiciela Naczelnej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;
 9. Pana Tomasza Stefaniaka – przedstawiciela Ministra Zdrowia;
 10. Panią Renatę Sówkę – przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
 11. Panią Irenę Walecką-Herniczek – przedstawiciela organizacji społecznej, której działalność statutowa polega na działaniu na rzecz praw pacjentów;
 12. Pana Piotra Warczyńskiego – przedstawiciela Ministra Zdrowia.

Do zadań Rady Akredytacyjnej należy:

1) opracowywanie projektów standardów akredytacyjnych dla określonego rodzaju działalności leczniczej lub zakresu świadczeń oraz ich aktualizacji we współpracy z ośrodkiem akredytacyjnym;

2) przygotowywanie, na podstawie raportu z przeglądu akredytacyjnego, Ministrowi Zdrowia rekomendacji w sprawie udzielenia albo odmowy udzielenia akredytacji podmiotowi wnioskującemu o udzielenie akredytacji;

3) współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;

4) propagowanie idei jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach zadań, o których mowa w pkt 1–4.

Członków Rady Akredytacyjnej powołuje i odwołuje Minister Zdrowia na 6 letnią kadencję.

W skład Rady Akredytacyjnej wchodzi 13 członków, w tym:

1) 6 przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) 3 przedstawicieli wykonujących zawody medyczne spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe zawodów medycznych;

3) przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej;

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

5) przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta;

6) przedstawiciel spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne, których działalność statutowa polega na działaniu na rzecz praw pacjentów.

Członkiem Rady Akredytacyjnej może być osoba:

1)  która posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków członka Rady Akredytacyjnej;

2)  która nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) wobec której nie zachodzą okoliczności związane z występowaniem konfliktu interesów, polegające na tym, iż członkowie Rady Akredytacyjnej, ich małżonkowie oraz osoby, z którymi członkowie Rady Akredytacyjnej pozostają we wspólnym pożyciu, nie mogą jednocześnie:

- być pracownikami ośrodka akredytacyjnego;

- być wizytatorami;

- być członkami organów lub przedstawicielami przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z akredytacją w ochronie zdrowia;

- posiadać akcji lub udziałów w ww. podmiotach;

- wykonywać działalności gospodarczej lub zajęć zarobkowych w zakresie doradztwa związanego z akredytacją w ochronie zdrowia.

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.