Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Powołano Komitet Dostępność Plus w ochronie zdrowia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 6 lutego 2019 09:34

Powołano Komitet Dostępność Plus w ochronie zdrowia - Obrazek nagłówka
Fot. J. Sielski

W Dzienniku Ustaw MZ opublikowano ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Dostępność Plus w ochronie zdrowia.

Celem prac Komitetu jest koordynacja działań merytorycznych w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia.
Członkami Komitetu są:
1) Przewodniczący - dyrektor departamentu właściwego do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego - kierownik projektu w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz - przedstawiciel departamentu właściwego do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, bez prawa głosu, wyznaczony przez Przewodniczącego;
4) przedstawiciel Ministra Inwestycji i Rozwoju;
5) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;
6) przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta;
7) przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych;
8) przedstawiciele:
a) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienia Zielonogórskiego,
b) Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia,
c) Polskiej Federacji Szpitali,
d) Polskiej Unii Szpitali Klinicznych,
e) Fundacji Telemedycznej Grupy Roboczej,
f) Fundacji Integracja,
g) Razem dla Zdrowia,
h) Dialog dla Zdrowia,
i) Obywatele dla Zdrowia,
j) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
9) przedstawiciele grup roboczych:
a) do spraw architektury systemu w składzie:
- Prof. Marek Wysocki – przedstawiciel Fundacji Aktywizacyjnej,
- Dr inż. Joanna Borowczyk – przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,
b) do spraw cyfryzacji w składzie:
- Artur Marcinkowski – przedstawiciel Fundacji Widzialni,
- Mec. Jan Pachocki – przedstawiciel Telemedycznej Grupy Roboczej,
c) do spraw komunikacyjnych w składzie:
- Aleksandra Włodarczak – przedstawiciel Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka
Migowego „GEST”,
- Iwona Wójcik – przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienia Zielonogórskiego,
d) do spraw organizacyjnych w składzie:
- Aneta Kłunduk – przedstawiciel Pracodawcy Zdrowia,
- Agata Michalak – przedstawiciel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych.
Do zadań Komitetu należy:
1) opracowanie – w ramach grup roboczych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 9 – i przyjęcie standardów Dostępności Plus odrębnie dla szpitali oraz placówek podstawowej opieki zdrowotnej;
2) przeprowadzenie przeglądu standardów, o których mowa w pkt 1, oraz weryfikacja efektów ich wdrożenia;
3) opiniowanie dokumentacji dla procedury wyboru wniosków grantowych w ramach projektu, przeprowadzonej przez departament właściwy do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
4) opiniowanie zakresów rzeczowych zawartych we wnioskach grantowych złożonych w ramach projektu oraz wniosków o ich zmianę, jeżeli podmiot, o którym mowa w pkt 3, zidentyfikuje wątpliwości co do zakresu rzeczowego projektu, wymagające specjalistycznej wiedzy eksperckiej;
5) monitorowanie wdrażania projektu na poziomie strategicznym w odniesieniu do aspektów
merytorycznych;
6) opracowanie i przyjęcie rekomendacji w zakresie kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mających na celu zwiększenie dostępności podmiotów leczniczych dla osób niepełnosprawnych;
7) zaopiniowanie i zatwierdzenie raportu z audytu końcowego projektu;
8) opracowanie i przyjęcie rekomendacji końcowych w ramach projektu.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także