Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 grudnia 2022 07:45

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym - Obrazek nagłówka
Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta
Dnia 15 grudnia 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw.
Wprowadzone zmiany mają na celu m.in. wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, w szczególności przez zakup szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Ustawa przewiduje dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – świadczeń gwarantowanych związanych z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego. Objęcie powyższych świadczeń finansowaniem ze środków Funduszu Medycznego (subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego) stanowi realizację rekomendacji Rady Funduszu Medycznego i ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia szerokiego dostępu do nowych technologii diagnostycznych o udowodnionej efektywności klinicznej.
Ponadto zwiększono limit wydatków, o których mowa w art. 31 ust. 4 ustawy o Funduszu Medycznym. Powyższe ma zagwarantować możliwość pełnego sfinansowania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia w zakresie, w jakim kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawców z tytułu udzielania tych świadczeń zostały dostosowane zgodnie z art. 136 ust. 2 pkt 1c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego.
Nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym ma także celu podwyższenie limitu wydatków na technologie lekowe z 5% do 10%, a w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych z 3% do 4%.
W ustawie zaproponowano także zmiany mające na celu objęcie finansowaniem w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego inwestycji mających na celu rozwój innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Odpowiednie zastosowanie znajdą zasady, dotyczące konkursu, określone dla subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.
Zmiany wprowadzane w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi umożliwią sfinansowanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia zakup szczepionek służących realizacji innych szczepień, względem których nie jest nałożony obowiązek administracyjny, a których przeprowadzenie jest zalecane.
W zakresie projektowanych zmian ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 4 projektu ustawy), należy wskazać, że zmiany te mają na celu doprecyzowanie katalogu technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej. Natomiast zmiana treści art. 40a ust. 2 tej ustawy ma na celu doprecyzowanie dotychczasowych rozwiązań w postaci dookreślenia, że wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności powinien obejmować swoją treścią okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy i powinien być przekazywany ministrowi właściwemu do spraw zdrowia nie później niż do dnia 15 marca roku następnego. Najistotniejsza zmiana w zakresie ww. ustawy dotyczy możliwości finansowania innowacyjnej technologii lekowej przez okres dwóch kolejnych lat, czyli łącznie przez 4 lata, w przypadku, w którym dotychczasowe dane kliniczne zebrane z procesów leczenia uniemożliwiały Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydanie opinii dotyczącej skuteczności leczenia tym lekiem.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Źródło: Prezydent.pl

Zobacz także