Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. wysokości wynagrodzenia lekarzy

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 1 czerwca 2020 13:01

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. wysokości wynagrodzenia lekarzy  - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
W poniedziałek na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 16j
ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r.
poz. 514 i 567).

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w 2020 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze, będące podstawą do ustalenia
koniecznej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje wynosi 5164 zł (jest to iloczyn współczynnika pracy właściwego dla lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji (1,05) oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2019, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, która wynosi 4918,17 zł).

Wynagrodzenia rezydentów kształtowane są w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od dziedziny medycyny. Na dzień 1 lipca 2020 r. do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z ustawą kwalifikują się trzy grupy lekarzy:

1) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach
rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych,
2) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w
dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych,
3) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach
rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – których wynagrodzenia zasadnicze określone w obecnie obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1737) są niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zatem zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit d ww. ustawy muszą oni otrzymać podwyżkę stanowiącą co najmniej 20% różnicy między ustalonym najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a ich wynagrodzeniem zasadniczym obowiązującym na dzień 1 lipca 2020 r.

Dodatkowo, dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1737) przewidywało wyższe
wynagrodzenie zasadnicze, w kwocie 4.875 zł, należne przez pierwsze dwa lata odbywania
specjalizacji dla rezydentów priorytetowych dziedzin medycyny, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w tym trybie w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 r. W
tej grupie, do podwyżki kwalifikuje się około 80 rezydentów, zatem ich wynagrodzenia również zostaną zwiększone w projektowanej regulacji.

Z uwagi na zmiany na liście priorytetowych dziedzin medycyny zakłada się, że lekarze, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w dziedzinie ortodoncji, która traci
status dziedziny priorytetowej, zachowają prawo do wynagrodzenia ustalonego w wysokości
przewidzianej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie. Jednocześnie na liście priorytetowych dziedzin medycyny pojawiają się trzy nowe specjalizacje: chirurgia dziecięca, choroby zakaźne oraz medycyna paliatywna. Wszyscy lekarze odbywający specjalizację w tych trzech dziedzinach medycyny zostaną objęci wynagrodzeniem właściwym dla dziedzin priorytetowych począwszy od dnia 1 lipca 2020 r.
Proponuje się wejście w życie regulacji z dniem 1 lipca 2020 r., zgodnie z wymogiem zawartym w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. d z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych.

Sytuacja mikro-, małych i średnich przedsiębiorców po wejściu w życie przepisów tej regulacji nie będzie inna niż pozostałych podmiotów leczniczych uczestniczących w procesie
szkolenia lekarzy.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Tematy

lekarze / RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także