Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

AOS: Będzie pilotaż e-rejestracji. Jakie świadczenia na początek?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 22 maja 2024 09:35

AOS: Będzie pilotaż e-rejestracji. Jakie świadczenia na początek? - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych.

Projekt rozporządzenia określa zasady prowadzenia programu pilotażowego centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych, którego celem jest ocena efektywności nowego rozwiązania, jakim jest centralna elektroniczna rejestracja (centralna e-rejestracja, CeR) realizowana z wykorzystaniem funkcjonalności systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 2465), zwanego dalej „systemem P1”. Projektowane rozwiązanie realizuje potrzebę weryfikacji przyjętych rozwiązań mających na celu:

  1. Zoptymalizowanie wykorzystania zasobów w zakresie świadczeń oraz zasobów kadrowych w ochronie zdrowia poprzez zmniejszenie liczby nieodwoływanych przez pacjentów terminów udzielenia świadczenia. Zmniejszenie liczby nieodwołanych wizyt zostanie osiągnięte poprzez udostępnienie w CeR funkcjonalności odwołania wizyty
  2. Odciążenie świadczeniodawców w zakresie czynności administracyjnych; związanych z prowadzeniem list oczekujących i harmonogramów oraz obsługą powiadomień wysyłanych i odbieranych od świadczeniobiorców;
  3. Zwiększanie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorcy (poprzez publiczne udostępnienie aktualnej informacji o wolnych terminach świadczeń, wykorzystania terminów które zwolniły się w ostatniej chwili i efektywniejsze zarządzanie terminami udzielenia świadczenia);
  4. Zapewnienie transparentnego zarządzania listami oczekujących i centralnym wykazem oczekujących (poprzez częściowe przejęcie przez system informatyczny prowadzenia harmonogramów oraz zapewnienie świadczeniobiorcom łatwego dostępu do informacji o wolnych terminach);

Zapewnienie świadczeniobiorcom możliwości nowoczesnego, łatwego i szybkiego znalezienia wolnego terminu, zapisania się na termin udzielenia świadczenia, a także zmiany terminu i jego odwołania.

Celem wprowadzonego programu pilotażowego jest ocena działania centralnej elektronicznej rejestracji w realizacji świadczeń zdrowotnych objętych programem pilotażowym, obejmująca:

1) możliwość samodzielnego wyszukiwania przez świadczeniobiorcę dostępnych terminów udzielania wybranych świadczeń opieki zdrowotnej objętych programem pilotażowym;

2) możliwość dokonywania przez świadczeniobiorcę centralnych zgłoszeń;

3) mechanizm przydzielania świadczeniobiorcy terminów udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, objętego programem pilotażowym z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 9 ust. 4, określonych przez świadczeniobiorcę;

4) prowadzenie centralnego wykazu oczekujących;

5) udostępnianie przez realizatorów programu pilotażowego jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia harmonogramów przyjęć oraz danych o terminach udzielania świadczenia dla zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, objętych programem pilotażowym ;

6) prowadzenie oraz bieżące aktualizowanie przez realizatorów programu pilotażowego harmonogramów przyjęć dla zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, objętych programem pilotażowym w Systemie P1.

Program pilotażowy obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej:

1) kardiologia;

2) program profilaktyki raka szyjki macicy w zakresie etapu podstawowego;

3) program profilaktyki raka piersi w zakresie etapu podstawowego.

Powyższe zakresy obejmują świadczenia w obszarach, które są priorytetowe dla polityki zdrowotnej ze względu na charakter i wagę świadczeń a także ze względu możliwości weryfikacji procesu zapisywania na terminy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projektowane rozwiązania pozwolą na sprawdzenie przyjętych zasad i funkcjonalności CeR, w szczególności:

1) świadczenia w zakresie kardiologii - choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów w kraju, ponadto objęcie tych świadczeń CeR pozwoli na pełną weryfikację funkcjonalności CeR, w tym w szczególności centralnego wykazu oczekujących, oraz weryfikacje wpływu CeR na prowadzone przez realizatorów programu pilotażowego harmonogramów przyjęć;

2) świadczenia w zakresie programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz programu profilaktyki raka piersi (cytologia i mammografia). Świadczenia te pozwolą na weryfikację funkcjonalności CeR, w zakresie rejestracji na świadczenia, w których nie obowiązują listy oczekujących. Jednocześnie przewiduje się, że ujęcie tych świadczeń w CeR pozwoli na rozszerzenie możliwości zapisu na te świadczenia, czego rezultatem będzie zwiększenie liczby osób uczestniczących w programie profilaktycznym.

W projektowanym rozporządzeniu zdefiniowano CeR, jako funkcjonalność Systemu P1, która umożliwia dokonanie przez świadczeniobiorcę centralnego zgłoszenia i przydzielenie mu terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego u wybranego realizatora programu pilotażowego, zmiany lub rezygnacji w zakresie dokonanego centralnego zgłoszenia lub terminu udzielenia tego świadczenia.

Określono szczegółowy sposób dokonywania centralnego zgłoszenia i przydzielania świadczeniobiorcy terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach CeR oraz jego zmiany, a także szczegółowy sposób powiadamiania świadczeniobiorcy o przydzieleniu mu terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach CeR i wszelkich jego zmianach oraz przekazywania świadczeniobiorcy innych istotnych informacji dotyczących tego terminu. Proponuje się, aby termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przydzielany był świadczeniobiorcy w momencie dokonania przez niego centralnego zgłoszenia, co wiązać się będzie z jego umieszczeniem w harmonogramie przyjęć wybranego realizatora programu pilotażowego. Jeżeli przydzielenie świadczeniobiorcy takiego terminu nie będzie możliwe w momencie zgłoszenia z uwagi na brak w tym okresie dostępnych wolnych terminów spełniających kryteria, określone przez świadczeniobiorcę, o których mowa w § 9 ust. 4, to świadczeniobiorca zostanie umieszczony w centralnym wykazie oczekujących prowadzonym dla danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej. W takiej sytuacji świadczeniobiorca otrzyma równocześnie informację o prognozowanym terminie udzielenia świadczenia.

W projektowanym rozporządzeniu przewidziano, że centralne zgłoszenia na świadczenie opieki zdrowotnej, może zostać udzielone:

1) za pośrednictwem IKP;

2) w inny sposób niż określony w pkt 1, w tym osobiście, telefonicznie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bezpośrednio u realizatora programu pilotażowego, przy czym telefoniczne lub osobiste centralne zgłoszenia mogą być dokonywane wyłącznie w dniach i godzinach udzielania świadczeń przez te podmioty.

Natomiast zgłoszenia na świadczenia, które mają zostać udzielone na podstawie skierowania papierowego, mogą być dokonane jedynie bezpośrednio u realizatora programu pilotażowego. Takie rozwiązanie wynika z uwarunkowań technicznych związanych z brakiem możliwości walidacji przez System P1, informacji o wystawieniu świadczeniobiorcy ww. skierowania na udzielenie konkretnego świadczenia opieki zdrowotnej, odmiennie niż ma to miejsce w przypadku skierowań wystawionych w postaci elektronicznej gromadzonych w Systemie P1.

W założeniu projektodawców świadczeniobiorca pozostawać będzie w centralnym wykazie oczekujących do momentu pojawienia się wolnego terminu i jego przydzielenia świadczeniobiorcy. W konsekwencji powyższego dany realizator programu pilotażowego będzie miał obowiązek określić w Systemie P1 odpowiedni statusu skierowania elektronicznego, na podstawie którego ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej.

Proponuje się, aby program pilotażowy trwał od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2025 r., a jego realizacja obejmowała dwie fazy. Pierwszą stanowić będzie etap przygotowania i realizacji programu pilotażowego, drugą - etap ewaluacji. Nabór do programu pilotażowego będzie prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń.

Partycypacja w programie pilotażowym będzie wiązała się z przyznaniem świadczeniodawcom dodatkowych środków finansowych przewidzianych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.

Źródło: RCL

Tematy

e-rejestracja

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

prezydent Andrzej Duda
29 kwietnia 2024
Zrzut-ekranu-2022-11-24-o-122823
25 kwietnia 2024
Zrzut-ekranu-2022-11-24-o-122823

Dwa nowe świadczenia w AOS

19 kwietnia 2024
iStock-1398960481
12 kwietnia 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Sto dni i co dalej?

25 marca 2024
iStock-1137042463 (002)
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą

Gruźlica jest najbardziej śmiertelną chorobą infekcyjną na świecie

22 marca 2024