Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Projekt rozporządzenia MZ ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 25 maja 2020 15:31

Projekt rozporządzenia MZ ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W poniedziałek RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), który został dodany przepisami art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami upoważniającymi minister nadzorujący uczelnie medyczne może, w drodze rozporządzenia, czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie tych uczelni na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

W związku z podejmowanymi przez Rząd decyzjami dotyczącymi wdrażania kolejnych etapów przywracania działalności zarówno podmiotów prowadzących działalność
w poszczególnych sektorach gospodarki, jak i realizujących zadania publiczne, zasadne jest podejmowanie działań mających na celu stopniowe przywracanie funkcjonowania uczelni medycznych.

Rozporządzenie przewiduje ograniczenie funkcjonowania uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia przez zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych lub w innych formach w ich siedzibach lub filiach na okres od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Zajęcia w tym okresie będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia. W przypadku prowadzenia takiego kształcenia na studiach przewiduje się utrzymanie rozwiązania wyłączającego stosowanie ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów.

W związku ze stopniowym przywracaniem działalności dydaktycznej w siedzibach lub filiach uczelni medycznych będzie mogło odbywać się kształcenie w ramach zajęć, które – ze względu na swoją specyfikę – nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ponadto wprowadza się możliwość realizacji przez uczelnie medyczne w ich siedzibach lub filiach zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów. Zapewnienie studentom ostatniego roku studiów możliwości odbycia zajęć niezbędnych do ukończenia studiów jest szczególnie istotne w celu umożliwienia im wejścia na rynek pracy.

Decyzję w sprawie prowadzenia kształcenia w siedzibie lub filii uczelni medycznych z uwagi na brak możliwości realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ma podejmować rektor, określając warunki realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury, zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących te zajęcia i biorących w nich udział. Spełnienie powyższych wymagań dotyczących określenia warunków realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury będzie niezbędne również w przypadku podjęcia przez rektora decyzji o prowadzeniu w siedzibie lub filii uczelni medycznych zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów.

W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. kolegia elektorów uczelni medycznych, organy kolegialne samorządu studenckiego, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach medycznych oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni medycznych będą mogły – tak jak dotychczas – podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni medycznych. Ze względu na sytuację epidemiczną niezbędne jest umożliwienie zorganizowania pracy tych gremiów w taki sposób, aby nie było konieczne spotykanie się ich członków. Nie przewiduje się natomiast utrzymania analogicznego rozwiązania w odniesieniu do organów uczelni medycznych , ze względu na to, że kwestię zdalnego sposobu organizacji ich pracy reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 22 ust. 3a, art. 31 ust. 2a, art. 178 ust. 1a).

Stopniowe przywracanie działalności dydaktycznej powinno odbywać się zgodnie
z procedurami zapewniającymi bezpieczne funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 25 maja 2020 r.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.

Rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Rozporządzanie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.