Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Ratownicy postawili MZ ulitimatum

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 sierpnia 2018 10:42

Ratownicy postawili MZ ulitimatum - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV
O efektach czwartkowego spotkania ratowników medycznych z sekretarzem stanu Józefą Szczurek-Żelazko i podsekretarzem stanu Maciejem Miłkowskim opowiada Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.

Martyna Chmielewska: W czwartek sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko i podsekretarz stanu Maciej Miłkowski spotkali się z przedstawicielami związków zawodowych ratowników. Co udało się Państwu ustalić ?

Roman Badach-Rogowski: Spotkanie trwało około 2 godzin. Omówiliśmy warunki płacy i pracy ratowników medycznych oraz warunki szkolenia przedstawicieli tego zawodu. Rozmawialiśmy o sytuacji kadrowej w środowisku, o oczekiwaniach pracodawców związanych z funkcjonowaniem ratowników medycznych w kontekście ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W zasadzie nie doszło do konkretnych ustaleń. Zostaliśmy wysłuchani przez przedstawicieli MZ. Ustaliliśmy, że 24 sierpnia spotkamy się ws. realizacji naszych postulatów z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim.

M.C.: Jak zareagowali przedstawiciele MZ na żądania ratowników?

R.B-R.: Przedstawiciele MZ nie byli zaskoczeni naszymi żądaniami, gdyż doskonale je znają. Powiedzieli, że choć rozumieją nasze oczekiwania, to nie mogą nam obiecać, że zostaną one spełnione. Na realizację wszystkich postulatów potrzebne są środki, dlatego skontaktują się w tej kwestii z Ministerstwem Finansów.

M.C.: Jakie działania podejmą ratownicy medyczni, jeśli Ministerstwo Finansów nie przeznaczy środków na dodatki?

R.B-R.: Postawiliśmy MZ ultimatum. Jeśli minister finansów przeznaczy pieniądze na dodatki dla ratowników medycznych, to uznamy sprawę za załatwioną. Jeśli tak się nie stanie, to zorganizujemy duży protest.


Przypomnijmy:

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych wysłał do ministra zdrowia list otwarty.
Ratownicy stanowczo sprzeciwiają się stanowisku resortu zdrowia w związku z planowaną zmianą ustawy o działalności leczniczej.
W nowelizowanej ustawie o działalności leczniczej MZ gwarantuje wypłatę dodatku tylko dla ratowników medycznych zatrudnionych w ZRM, dyspozytorniach medycznych i SOR w wysokości 800 zł od 1 stycznia 2019 r.
- Niestety, nie takie były ustalenia porozumienia z dnia 18 lipca 2017 r., kiedy podjęto decyzję o zawieszeniu protestu. W związku z niewywiązywaniem się z postanowień zawartych we wspomnianym porozumieniu podjęliśmy decyzję o wznowieniu protestu. W związku z tym iż Ministerstwo Zdrowia nie jest w stanie wypracować w formie dialogu propozycji, która może być zaakceptowana przez środowisko ratowników medycznych przedstawiamy postulaty, bez akceptacji których protest będzie przyjmował ostrzejsze formy - ostrzegają ratownicy.

Czego domagają się ratownicy?

Postulat 1: Wprowadzenie zmian zapisów w projektowanej ustawie o działalności leczniczej w następującym brzmieniu: Art. 99b ust. 1: Ratownikowi medycznemu wykonującemu zawód w zespole ratownictwa medycznego,o którym mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650) lub w szpitalnym oddziale ratunkowym, o którym mowa w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dyspozytorowi medycznemu w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownikowi medycznemu zatrudnionemu Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych w podmiotach leczniczych będących świadczeniodawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004c o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługuje dodatek w wysokości 1600 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w przeliczeniu na jeden etat lub równoważnik etatu. Dodatek, o którym mowa w art. 99b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przysługuje od dnia 1 sierpnia 2018 r. i uwzględnia dodatki przyznane osobom określonym w tym przepisie po dniu 1 lipca 2017 r., z wyłączeniem dodatków, o których mowa w art. 1511 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 c poz. 917), oraz dodatków, o których mowa w art. 65 i 88 ustawy zmienianej w art. 1. Uzasadnienie: Proponowany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej art. 99b nie spełnia postanowień pkt 2 porozumienia z dnia 18 lipca 2017 roku pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a ratownikami medycznymi. Obecny zapis usankcjonuje prawnie wypłaty dodatków dla ww. grup zawodowych, które udzielają świadczeń w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jako dyspozytorzy medyczni, działając pod presją czasu, na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Brak usankcjonowania prawnego wypłaty dodatków dla ratowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych będących świadczeniodawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bez względu na miejsce i formę zatrudnienia. Zgodnie z pkt 7 porozumienia z dnia 18 lipca 2017 roku pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a ratownikami medycznymi, ustalenie dodatku w wysokości 1600 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w przeliczeniu na jeden etat lub równoważnik etatu.

Postulat 2: Ustalenie minimalnej pensji zasadniczej według współczynnika 1,054 w ustawie o minimalnych płacach w ochronie zdrowia. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r. powinno dla niej wynosić nie mniej niż 4095 zł brutto. Na koniec 2021 r. zaś 5 251 zł brutto.

Postulat 3: Minister zdrowia podejmie działania mające na celu wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego dla ratowników medycznych w wymiarze 6 dni rocznie od dnia 1 stycznia 2019 r. umożliwiając dopełnienie ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego poprzez udział w kursach doskonalących, warsztatach, seminariach, sympozjach oraz konferencjach naukowych.
Ratownicy liczą, że zaplanowane działania w postaci eskalacji protestu uzmysłowią skalę problemu oraz skłonią MZ do rzeczywistego dialogu i satysfakcjonującego rozwiązania.

Źródło: Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych/Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)