Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Rozporządzenie MZ ws. ograniczeń przy udzielaniu świadczeń innych niż SARS-CoV-2

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 25 maja 2020 15:17

Rozporządzenie MZ ws. ograniczeń przy udzielaniu świadczeń innych niż SARS-CoV-2  - Obrazek nagłówka
Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta
W poniedziałek RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia ws. standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775) wskazuje, że dzień końcowy objęcia ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3, przypada nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem stanowisk, o którym mowa w § 1 ust. 1.

Zmiana w § 1 ust 4 ww. rozporządzenia zmierza do umożliwienia osobom objętym przedmiotowym ograniczeniem udzielania świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 bezpośrednio po zakończeniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem stanowisk, pod warunkiem uzyskania ujemnego wyniku badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Wprowadzenie zmiany pozwoli na szybszy powrót do wykonywania zawodu bez konieczności zachowania 14–dniowego okresu przerwy przed udzielaniem świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Proponowany termin jest uzasadniony koniecznością jak najszybszego zapewnienia możliwości powrotu do wykonywania zawodu osób objętych przepisami zmienianego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.