Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Są zmiany w rozporządzeniu ws. warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 czerwca 2019 12:44

Są zmiany w rozporządzeniu ws. warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
RCL opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. poz. 1440, z późn. zm.) stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1970, z późn. zm.).

Powyższa nowelizacja wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Obowiązek rezygnacji z używania pieczęci powoduje, że – w razie jego niewypełnienia – organy administracji publicznej mogą odmawiać obywatelom i przedsiębiorcom, z przyczyn formalnych, załatwienia ich spraw.

Utrzymywanie tego obowiązku wstrzymuje również proces digitalizacji obsługi klienta w kraju. Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, dokumencie przyjętym przez Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wymóg formalny stosowania pieczęci lub pieczątek stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym i gospodarczym. Powinien być oceniany z punktu widzenia wyzwań i korzyści, jakie niesie elektronizacja życia społecznego i publicznego, zwiększającej się liczby czynności, których z powodzeniem – jeśli chodzi o wywołanie określonych skutków prawnych – dokonać można drogą elektroniczną. Istotny element tego procesu stanowią zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania
i identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162). Mając na uwadze te argumenty, zasadnym jest rezygnowanie z normatywnego czy wymuszonego przez pragmatykę obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli oraz dla skutecznej identyfikacji podmiotu, regulacje prawne zasadnicze dla obrotu prawnego nie wymagają stosowania pieczęci lub pieczątek. Wymóg stosowania pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm. Nie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu
czy ochronę innych istotnych wartości. W związku z powyższym podjęto prace legislacyjne mające na celu deregulacje obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek.

Projektowane zmiany dotyczą załącznika nr 1 i 9 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia. Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanych przepisów środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Projektowane rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w zakresie w jakim byli oni obwiązani do zaopatrywania
się w pieczątki i ich stosowania.

Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także