Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
RCL

Trzeba ustalić dystrybutora centralnego szczepionki przeciwko grypie sezonowej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 13 sierpnia 2021 14:09

Trzeba ustalić dystrybutora centralnego szczepionki przeciwko grypie sezonowej - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Projektowane przepisy rozszerzają katalog szczepionek stanowiących rezerwę na wypadek stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii o szczepionkę przeciw grypie sezonowej, co jest podyktowane obecną sytuacją epidemiczną.

W związku z powyższym konieczne jest także ustalenie dystrybutora centralnego szczepionki przeciwko grypie sezonowej, którym obecnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) ustanowiona została Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Rekomendowanym, i w ocenie projektodawcy jedynym skutecznym narzędziem interwencji, jest działanie legislacyjne polegające na ustanowieniu rezerwy szczepionki przeciwko grypie sezonowej oraz zapewnienie zachowania jednolitego i spójnego schematu dystrybucji szczepionek przeciw grypie sezonowej.

Projektowane przepisy nie były przedmiotem analizy porównawczej z przepisami w innych krajach.

Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji.

W ramach procesu opiniowania i konsultacji publicznych, projekt zostanie skierowany do następujących podmiotów z 7-dniowym terminem na zgłaszanie uwag:

1) Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”;

2) Związek Pracodawców Business Centre Club;

3) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;

4) Forum Związków Zawodowych;

5) Pracodawcy RP;

6) Konfederacja Lewiatan;

7) Federacja Przedsiębiorców Polskich;

8) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”;

9) Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;

10) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. l ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 20l8 r. poz. 2232, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji – w zakładce Rządowy Proces Legislacji (www.rcl.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w celu udostępnienia go wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania załączonym do niniejszej Oceny Skutków Regulacji.

Wprowadzenie rozporządzenia uwzględnia jedynie tworzenie rezerwy i dookreśla sposób dystrybucji szczepionki, co nie powoduje żadnych dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Nie przewiduje się bezpośredniego istotnego wpływu projektowanych przepisów na rynek pracy.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2021 r.

Nie przewiduje się konieczności ewaluacji proponowanych rozwiązań.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także