Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Wytyczne dotyczące organizacji punktów drive-thru

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 14 kwietnia 2021 08:48

Wytyczne dotyczące organizacji punktów drive-thru - Obrazek nagłówka
Wytyczne dotyczące organizacji punktów drive-thru zostały opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ, GIS i CeZ. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.
Podmioty tworzące punkty drive-thru
Wytyczne dedykowane są dla podmiotów zainteresowanych tworzeniem punktów DT:
● obecne populacyjne punkty szczepień, które chcą otworzyć dodatkowy punkt w formie DT,
● nowo tworzone Punkty Szczepień Powszechnych,
● ewentualnie inne podmioty przy współpracy z PWDL uczestniczącym w NPS (lub nowym PWDL w systemie szczepień).
Każdy punkt DT powinien operować we współpracy z istniejącym punktem szczepień - prowadzonym przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (PWDL). PWDL odpowiada za następujące czynności:
● zamówienia szczepionek w SDS: współpracujący PWDL poinformuje RARS o wzroście potencjału szczepień w związku z dodaniem punktu DT (RARS odpowiednio podwyższy wystawiane oferty),
● odbiór i przechowywanie szczepionek dedykowanych dla punktów DT (opcjonalnie),
● pomoc punktowi DT w zapisywaniu pacjentów (e-Rejestracja) i wypełnianiu e-kart szczepień (opcjonalnie),
● rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ.
Podmiot organizujący punkt DT odpowiada za:
● wybór i przygotowanie odpowiedniego miejsca spełniającego minimalne wymogi sanitarne oraz umożliwiającego sprawne przeprowadzenie szczepień,
● zapewnienie i przygotowanie kadry obsługującej szczepienia,
● zarządzanie zapisami pacjentów,
● zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień,
● zapewnienie środków ochrony osobistej dla kadry medycznej.
Sposób organizacji punktów drive-thru
W punktach DT muszą być zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią Covid-19 (osłona ust i nosa, odpowiednie odstępy między pacjentami, członkami personelu medycznego i pracownikami administracyjnymi).
Przy tworzeniu punktów DT powinny zostać uwzględnione następujące czynniki:
● natężenie ruchu, łatwość w dotarciu do punktu szczepień,
● warunki pogodowe (m.in. kierunek i natężenie wiatru, nasłonecznienie),
● dopasowanie liczby zapisanych pacjentów do dostępnych miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych dla pojazdów.
Kto może zaszczepić się w punkcie DT
Punkty DT dedykowane są wyłącznie osobom przyjeżdżającym pojazdem dopuszczonym do ruchu drogowego (włączając motocykl).
Wymogi / wytyczne dot. pacjentów
● przed udaniem się do punktu DT na szczepienie pacjenci powinni wydrukować i wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem,
● szczepieni pacjenci i osoby towarzyszące muszą mieć osłonięte maseczką usta i nos,
● zakaz posiadania zwierząt w pojazdach,
● zalecenie: przybycie do punktu DT nie wcześniej niż 10 min przed planowaną godziną szczepienia,
● zaszczepieni kierowcy pojazdów powinni odczekać minimum 20 min. po szczepieniu na wyznaczonym parkingu poszczepiennym znajdującym się w pobliżu stanowiska szczepień.
Podczas kwalifikacji i wykonywania szczepienia pacjenci co do zasady znajdują się w swoim samochodzie. W wyjątkowych sytuacjach punkt DT powinien umożliwić szczepienie poza pojazdem - np. na miejscu siedzącym.
Organizacja punktów DT - podstawowe wymogi
Punkty DT powinny być zlokalizowane w miejscach z odpowiednio dużą powierzchnią na parkingi dla pojazdów, tak żeby każdemu pacjentowi zapewnić swobodne warunki do przemieszczania się i parkowania na poszczególnych etapach procesu szczepienia. Organizacja ruchu w obrębie punktów DT powinna być jednokierunkowa.
Liczba przygotowanych miejsc parkingowych i zaplanowanych terminów w kalendarzu musi uwzględniać zakładane tempo szczepienia pacjentów oraz zalecany czas oczekiwania na parkingu poszczepiennym - minimum 20 min. w przypadku kierowców.
Przykładowo, punkt DT zakładający szczepienie pacjentów z 4 samochodów przez 20 minut na jednym stanowisku szczepień, potrzebuje:
● minimum 4 miejsc na parkingu poszczepiennym na 1 stanowisko szczepień,
● minimum 6 miejsc na pojazdy czekające w kolejce przed stanowiskiem szczepień.
Podstawowe elementy punktu DT:
● wydzielone miejsca na pojazdy z osobami oczekującymi w kolejce,
● wydzielone stanowiska szczepień, czyli miejsca na pojazdy ze szczepionymi pacjentami,
● wydzielone miejsca parkingowe pozwalające na postój pacjentom przez co najmniej 15 minut po szczepieniu (minimum 20 min. gdy szczepiony jest kierowca pojazdu),
● wydzielona przestrzeń (pomieszczenie / kontener / namiot) przeznaczona do udzielenia pierwszej pomocy (włączając pomoc w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych),
● wydzielona przestrzeń (pomieszczenie / kontener / namiot) przeznaczona dla obsługi administracyjnej,
● toalety dla pacjentów i personelu z umywalką w pobliżu punktu DT.
● rekomendowane jest zapewnienie wydzielonej strefy socjalnej dla pracowników punktu DT.
Stanowiska szczepień
Badanie kwalifikacyjne i szczepienie wykonywane są w tym samym miejscu - na tzw. stanowisku szczepień. Na stanowisku szczepień muszą być zapewnione wymagane warunki bezpieczeństwa (szczegółowe wymogi sanitarne dot. punktów DT znajdują się w części Minimalne wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia). Punkty DT powinny przygotować odpowiednie rozwiązania aby ochronić osoby szczepione przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które znacząco utrudniają wykonywanie szczepień lub zwiększają ryzyko z nim związane.
Kadra obsługująca punkt DT
Punkt DT powinien zapewnić odpowiednie osoby do obsługi i szczepienia pacjentów:
● osoby z uprawnieniami do kwalifikowania i wykonywania szczepień,
● osoby wykonujące czynności administracyjne (m.in. wypełnianie e-kart szczepień, porządkowanie kwestionariuszy wstępnego wywiadu przed szczepieniem i innych wymaganych dokumentów),
● osoby porządkujące ruch pojazdów na terenie punktu DT,
● osoby nadzorujące stan pacjentów na parkingu poszczepiennym,
● opcjonalnie: karetka pogotowia.
Kto może przeprowadzać badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19
Uprawnione do kwalifikowania są osoby wykonujące zawód: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego, higienistki szkolnej, fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz osoby, które kształcą się: na piątym lub szóstym roku studiów na kierunku lekarskim albo na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
Uprawnieni do przeprowadzania szczepień są: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni.
Osoby wykonujące niektóre z w/w zawodów powinny uzyskać dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania i/lub wykonywania szczepień. Szczegółowe wymogi opisane są w Rozporządzeniu (szczegóły poniżej); informacje o kursach uprawniających do kwalifikowania i wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 znajdują się m.in. na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.
Zespoły szczepiące
Szczepienia w nowych punktach będą przeprowadzane przez zespoły szczepiące, w skład jednego zespołu wchodzą 1-4 osoby:
● 1-2 osoby kwalifikujące i wykonujące szczepienia (kwalifikacja i szczepienie mogą być wykonywane przez tę samą osobę),
● 0-2 osoby w administracji.
Jeden zespół powinien być w stanie wykonać średnio min. 100 szczepień dziennie.
W każdym punkcie szczepień musi być dostępna osoba z doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy: lekarz lub ratownik medyczny – co najmniej jeden lekarz lub ratownik medyczny na 4 zespoły szczepiące.
Przykładowy proces szczepienia pacjentów
● pacjenci powinni mieć już wypełniony kwestionariusz wywiadu wstępnego przed szczepieniem,
● po uzyskaniu zgody do wjazdu na teren punktu DT, pacjent ustawia się w kolejce samochodów do wskazanego stanowiska szczepień,
● po odpowiedniej sygnalizacji pacjent podjeżdża na stanowisko szczepień, zatrzymując się przy osobie kwalifikującej i wykonującej szczepienie,
● na stanowisku szczepień pacjent zostaje zakwalifikowany do szczepienia i zaszczepiony w pojeździe (w wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie podanie szczepionki poza pojazdem),
● po zaszczepieniu pacjent odjeżdża na parking “poszczepienny”, kierowca powinien czekać minimum 20 min. przed opuszczeniem punktu DT,
● po odczekaniu wymaganego czasu, pacjent opuszcza teren punktu DT.
Dokumentacja medyczna
● Dokumentacja medyczna przechowywana w sposób zapewniający zachowanie poufności wrażliwych danych osobowych (ważne z uwagi na m. in. potwierdzenie przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego, ew. przeprowadzenia konsultacji i badań dodatkowych w celu kwalifikacji ustalenia istnienia przeciwwskazań do szczepienia lub wskazań do czasowego odroczenia przeprowadzania szczepienia, zaszczepienia z odnotowaniem rodzaju i numeru seryjnego szczepionki, odtworzenie informacji na wypadek wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego),
● Dokumentacja medyczna zewnętrzna - po przeprowadzonym szczepieniu osobie szczepionej wydawane jest zaświadczenie o przeprowadzonym szczepieniu ochronnym.
Więcej: TU
Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także