Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Zarządzenie NFZ ws. ustalenia pliku sprawozdawczego w postaci komunikatów XML

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 8 lipca 2021 09:44

Zarządzenie NFZ ws. ustalenia pliku sprawozdawczego w postaci komunikatów XML - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
NFZ opublikował zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejszym zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML określa się szczegółowe komunikaty sprawozdawcze tworzone przy użyciu języka XML stosowane do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia. Komunikaty dotyczą świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), realizacji zleceń na wyroby medyczne, danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, deklaracji POZ/KAOS, danych list oczekujących oraz informacji o fakturach zakupu.

Rozwiązania przyjęte w zakresie komunikatów XML umożliwiają poprawną sprawozdawczość i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dokonano zmian formatów m.in. na podstawie: 1) rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 16 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1641); 2) rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 11 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. poz. 1586); 3) rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. . w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 290).

W ramach komunikatu SWIAD wprowadzono następujące zmiany:

1) zmianę wersji komunikatu i komunikatu odpowiedzi;

2) flagę określającą, że jako dokument potwierdzający uprawnienia wprowadzono certyfikat w formie dokumentu elektronicznego (atrybut sed045 elementu of - certyfikat);

3) doprecyzowano opis elementu of-poswiadcz;

4) zmieniono krotność elementu data-waznosci elementu of-karta-polaka;

5) dodano wyjaśnienie dla elementu of-oswiadczenie;

6) dodano informację o rodzaju oświadczenia potwierdzającego uprawnienie (atrybut rodzaj-oswiadczena elementu of-oswiadczenie);

7) dodano dodatkowe dane przekazywane w przypadku oświadczenia złożonego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych zgodnie z art.50 ust. 2a ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 z poź. zm.) (elementy: ose-szczegoly, osoba-sklad-oswiadcz, adresosoby-sklad-oswiadcz);

8) dodano informację o wyniku diagnozy psychologicznej (element nfz:diagnoza);

9) dodano dodatkowe informacje rejestrowane w związku z realizacją świadczeń przez zespół transportu medycznego (elementy: nfz:transport-med, nfz: personel-real’ nfz:zlec-trans, nfz:swd-zlec-trans; nfz:komorka-org; nfz:jednostkaorg, nfz:swd-do-trans);

10) dodano informacje o rejestracji wyjazdu transgranicznego (atrybut wyjazd-trans elementu ratownictwo);

11) zwiększono format do 19 znaków dla atrybutu nr-powiadomienia elementu ratownictwo;

12) dodano informacje dotyczące porady pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (element: zakres-porady);

13) usunięto atrybut specj-rozlicz elementu nfz:dane-poz-rozl. W zamian dodano element nfz:spec-rozlicz dotyczący przekazania informacji o zastosowanych kodach specjalnego rozliczenia. Wdrożenie krotności 0-n planowana jest od 2022 roku. Do czasu opublikowania komunikatu obsługiwana będzie kotność 0-1. Dodatkowo planowane jest udostepnienie słownika specjalnego rozliczenia;

14)wprowadzono zmianę krotności dla atrybutów: jed-miary, ilosc-leku, data-od, data-do elementu nfz:leki) Atrybuty nie są wymagane gdy nie podano leku;

15)wprowadzono zmianę formatu dla atrybutu typ-zgody elementu nfz:zgoda-plat. Wartości są zgodne z kodem typu wniosku ze słownika kodów typów i kategorii wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń (WN_KAT) publikowanym przez płatnika;

16) dodano wymóg sprawozdawania dla leków realizowanych w RDTL danych elementu nfz:chemioterapia oraz elementu nfz:faktura-zakup i nfz:dane-pozchem);

17) dodano opisy elementu nfz:zestaw-wyk-bad-poz zgodnie z informacjami publikowanymi w ramach komunikatów NFZ.

Po przeprowadzeniu konsultacji zewnętrznych: - zrezygnowano z projektowanych zmian w zakresie dodania wymogu przekazania czasu przyjęcia i czasu wypisu dla świadczeń chemioterapii udzielanych w trybie jednodniowym, - rozszerzono do 40 znaków Identyfikator dokumentu atrybutu id-dok elementu dok upr-dod, - uwzględniono ujednolicenie opisów w elemencie nfz:transport-med., - nie uwzględniono uwagi dot. elementu “pozycja-rozl” z uwagi, że nfz:lek dotyczy tylko danych historycznych (korekt), w obszarze WYKBAD dodano element poz-umowy, - w obszarze WYKBAD dodano atrybut id-bad w elemencie wyk-badanie, - w obszarze WYKBAD dodano element „stan-weryf-poz-badania”, - w obszarze WYKBAD zmieniono typ atrybutem z kodem z badania. Publikacja słowników na stronie: slowniki.nfz.gov.pl.

W komunikacie ZBPOZ, DEKL, ZPOSP, FZX nie wprowadzano zmian formatu.

Źródło: NFZ

Tematy

NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także