Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zmiany kryteriów wyboru ofert. O jakie świadczenia chodzi?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 stycznia 2023 08:01

Zmiany kryteriów wyboru ofert. O jakie świadczenia chodzi? - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W związku z wdrażaniem reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz wprowadzeniem zmian w zakresie warunków udzielania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 2184), zwanym dalej „rozporządzeniem koszykowym”, w wyniku przeprowadzonych analiz w związku z planowanym ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia, postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju „Pomoc doraźna i transport sanitarny” w przedmiocie postępowania: „Świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego”, a także w związku z wycofaniem amalgamatu stomatologicznego, jako materiału stosowanego do wypełnień w leczeniu stomatologicznym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z poz. 1912) i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 1), które wskazuje, że podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, zapewniają wyposażenie gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

Projekt rozporządzenia obejmuje zmiany kryteriów wyboru ofert w:
1) załączniku nr 4 do rozporządzenia „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”,
2) załączniku nr 7 do rozporządzenia „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne” oraz
3) załączniku nr 16 do rozporządzenia „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.”.
W załączniku nr 4 do rozporządzenia zaproponowane modyfikacje dotyczą przede wszystkim przemodelowania kryteriów wyboru ofert w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom i młodzieży na I i II poziomie referencyjnym. W konsekwencji doprecyzowania dotychczasowego brzmienia przepisów rozporządzenia koszykowego na I oraz II poziomie referencyjnym zmieniono kryteria o charakterze ilościowym na kryteria o charakterze jakościowym, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego rozporządzeniem koszykowym równoważnika etatów, oraz utworzono dodatkowe kryteria jakościowe premiujące wyższe kwalifikacje zawodowe personelu udzielającego ww. świadczeń.
Dodatkowo zaproponowano wprowadzenie modyfikacji katalogów premiowanego personelu odpowiednio o osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień (nowopowstałej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, w której może być uzyskiwany tytuł specjalisty).
Projekt rozporządzenia dostosowuje również definicję superwizji psychoterapii, osoby prowadzącej terapię zajęciową i specjalisty psychoterapii uzależnień do zmian wynikających z rozporządzenia koszykowego.
W załączniku nr 7 do rozporządzenia zaproponowano wprowadzenie nowego ocenianego warunku posiadania przez świadczeniodawców separatora amalgamatu w miejscu udzielania świadczeń, dostosowanie punktacji do nowego warunku oraz doprecyzowanie określeniu minimalnego odsetka zatrudnionego personelu o określonych kwalifikacjach w świadczeniach chirurgii stomatologicznej i periodontologii.
W załączniku nr 16 do rozporządzenia w części „2. Przedmiot postępowania: Świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego” zaproponowano rozszerzenie kryterium dotyczącego personelu o ratownika medycznego mającego doświadczenie w pracy w zespole transportu medycznego oraz dodanie w kryterium kompleksowości warunku premiującego oferentów realizujących przez co najmniej 2 lata świadczenia z zakresu zespołu transportu medycznego.
Wejście w życie rozwiązań przewidzianych w projekcie rozporządzenia pozwoli na przeprowadzanie przez płatnika publicznego postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom i młodzieży na I, II i III poziomie referencyjnym, w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego i dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych w toku postępowania, biorąc pod uwagę ich jakość, kompleksowość, dostępność oraz cenę. Podjęte działania mają na celu także zabezpieczenie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych w ww. rodzajach i zakresach świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Zobacz także