Niedrobnokomórkowy rak płuca:

Pierwszy lek dla chorych z mutacją KRAS G12C

Tomasz Kobosz

Opublikowano 01 czerwca 2021, 12:49

Fot. Getty Images/iStockphoto
Tomasz Kobosz

Opublikowano 01 czerwca 2021, 12:49

Zgoda FDA dotyczy dorosłych pacjentów z lokalnie zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) z mutacją KRAS G12C, u których zastosowano wcześniej co najmniej jedną terapię systemową.

KRAS G12C jest najczęstszą mutacją KRAS u chorych na ten podtyp raka płuca. W Stanach Zjednoczonych około 13% pacjentów z NSCLC to nosiciele mutacji KRAS G12C. Każdego roku NSCLC z mutacją KRAS G12C diagnozuje się u USA u ok. 25 tys. osób. Przy stosowanych do tej pory terapiach mediana przeżycia wolnego od progresji to około 4 miesiące po 2. linii leczenia.

Decyzja o dopuszczenie do obrotu sotorasibu oparta była wynikach badania klinicznego II fazy CodeBreaK 100, największego do tej pory badania obejmującego wyłącznie chorych z mutacją KRAS G12C. Badanie wykazało korzystny profil skuteczność i bezpieczeństwa u 124 pacjentów, u których doszło do progresji choroby po wcześniejszej immunoterapii i/lub chemioterapii.

Lek podawano w dawce 960 mg raz na dobę doustnie. Odsetek pacjentów, u których uzyskano obiektywną odpowiedź (objective response rate - ORR), zdefiniowaną jako co najmniej 30-proc. zmniejszenie objętości guza, wyniósł 36% (95% CI, 28%-45%). Z kolei kontrolę choroby (tj. pełną odpowiedź, częściową odpowiedź lub stabilizację kliniczną trwająca ponad trzy miesiące) osiągnięto u 81% badanych (95% CI, 73%-87%). Mediana czasu trwania odpowiedzi (median duration of response – DOR) wynosiła 10 miesięcy, przy czym u 58% pacjentów było to co najmniej pół roku.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: biegunka, bóle mięśniowo-szkieletowe, nudności, zmęczenie, hepatotoksyczność i kaszel. Działania niepożądane powodujące trwałe odstawienie leku wystąpiły u 9% badanych.

Koszt leczenia sotorasibem w USA wynosić ma ok. 17,9 tys. dolarów miesięcznie.

Wcześniej (w grudniu 2020 r.) FDA przyznała lekowi sotorasib status terapii przełomowej (Breakthrough Therapy) w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) z mutacją KRAS G12C, którzy przeszli co najmniej jedną wcześniejszą linię terapii.

W grudniu ub.r. producent sotorasibu złożył do EMA wniosek o wydanie zgody na stosowanie w Unii Europejskiej leku w terapii wcześniej leczonego niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją KRAS G12C. Wniosek oparty był na danych z badania CodeBreaK 100.

Niebawem rozpocznie się III faza badania CodeBreaK (zakończono rekrutację). Będzie to globalne, randomizowane, aktywnie kontrolowane badanie porównującego sotorasib z docetakselem u pacjentów z NSCLC i mutacją KRAS G12C. Producent prowadzi również kilka badań fazy 1b, w których oceniane są zarówno monoterapia sotorasibem, jak i leczenie skojarzone w różnych zaawansowanych guzach litych.

Źródło: Pharmaphorum

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rak płuca / niedrobnokomórkowy rak płuca / NSCLC / sotorasib
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31