Michał Modro i Anna Banaszewska:

Prawo w czasie epidemii - dodatki dla personelu medycznego, czyli pojawiam się i znikam.

Michał Modro

Opublikowano 29 pazdziernika 2020, 09:31

Michał Modro

Opublikowano 29 pazdziernika 2020, 09:31

Oto tweet Ministerstwa Zdrowia, który rozgrzał nasze telefony i maile do czerwoności:

Ponieważ byliśmy z mecenas Banaszewską na bieżąco, jeżeli chodzi o prace w Senacie i Sejmie uspokajaliśmy wszystkich - jest przepis dodany, który nie różnicuje personelu medycznego i dla wszystkich pracowników medycznych „walczących z Covid-10” przyznaje dodatki.

Tzw. ustawa covidowa w Senacie.

Nie można było mieć wątpliwości, że w Druku 708, który z Senatu został przesłany do Sejmu znalazła się poprawka numer 27 (treść druku tutaj) o treści:

b) dodaje się art. 4i w brzmieniu:
„Art. 4i. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownikom podmiotów leczniczych, osobom wykonującym zawody medyczne oraz osobom, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, którzy:
1) nie zostali skierowani do pracy na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz
2) uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 – przysługuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wynosi 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia wynikającej z umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana.
3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie rachunków i sprawozdań o liczbie uprawnionych osób, o których mowa w ust. 1, składanych przez podmiot, w którym praca jest wykonywana, do
właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
4. Koszty realizacji wypłaty dodatku, o którym mowa w ust. 1, są ponoszone ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wypłaty, finansowania oraz rozliczania dodatków, o których mowa w ust. 1, mając na celu zapewnienie sprawności ich wypłaty oraz rzetelności i gospodarności wydatkowania środków publicznych.”

Tzw. ustawa covidowa w Komisji Sejmowej Zdrowia.

Następnie była Sejmowa Komisja Zdrowia, która poprawkę Senatu przyjęła co wynika z dokumentów. Zgodnie z Drukiem nr 711 „Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.” poprawka w punkcie 27 została przyjęta.

Zatem, na razie wszystko w porządku.

Tzw. ustawa covidowa - ostatnie wersja na stronie Sejmu.

Uwzględniając powyższe ze spokojem zasiadliśmy do lektury „Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19”, , która została skierowana do podpisu Prezydenta. I tu niespodzianka ... nie ma w niej dodanego przez Senat i zaakceptowanego w Komisji Sejmowej Zdrowia przepisu art. 4i. Przynajmniej nie wynika to z treści ostatniego dokumentu, jaki znajduje się na stronie sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=683

Tajemniczy tweet Ministra Zdrowia.

Przyznamy szczerze, że tweet Ministra Zdrowia, w kontekście zmian, które zostały dokonane w Senacie i Komisji Sejmowej Zdrowia nie jest jasny.

Przecież zgodnie z propozycją Senatu, zaakceptowaną przez Sejmową Komisję Zdrowia, dodatek do wynagrodzenia miał przysługiwać całości personelu medycznego uczestniczącego „w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV2”.

Skoro Minister Zdrowia napisał, iż dodatki otrzymają osoby „walczące z COVID-19 w jednostkach wskazanych przez wojewodów” (jak rozumiemy chodzi o wykazy na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374)), to czy ma to oznaczać, że dodatków nie otrzymają pracownicy podmiotów leczniczych nie ujętych w tym wykazie?

Z tego co wiemy jest bardzo duża grupa podmiotów leczniczych, które nie są ujęte w powołanym wykazie, a których pracownicy „uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV2”.

Może warto zatem przemyśleć jeszcze raz co zostało uchwalone i jak ma się odbywać wypłata dodatków, aby nie pominąć, żadnego pracownika medycznego podmiotu leczniczego uczestniczącego „w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV2”.

Michał Modro i Anna Banaszewska

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarze / szpitale / ratownicy medyczni / prawo / poz / nowelizacja / AOS / nowelizacja ustawy / ratownicwo medyczne / koronawirus / COVID-19 / diagnostyka koronawirusa / testy na koronawirusa / koronawirus w Polsce / epidemia koronawirusa / ustawa covidowa
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30