Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Komunikat MZ dot. zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 10 marca 2022 08:51

Komunikat MZ dot. zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce - Obrazek nagłówka


Lekarze i Lekarze Dentyści: Rozróżniamy trzy sposoby ubiegania się o zgodę ministra zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów:
1) prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem):
a) oświadczenie o znajomości języka polskiego;
b) zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
e) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
f) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;

UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia - mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.
g) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;
h) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – te same warunki co do formy jak w pkt g;
i) wydany przez właściwy organ dokument (program odbytego szkolenia specjalizacyjnego) poświadczający, odbycie szkolenia specjalizacyjne odpowiadającego w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej;

UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. g-i, w formie niebudzących wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię;
j) wypełniony wniosek.
2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem):
a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
d) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;
e) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – te same warunki co do formy jak w pkt d;
f) wypełniony wniosek.

UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. d-e, w formie niebudzących wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.
3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem):
a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
d) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument, o którym mowa w pkt. d, w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.
e) wypełniony wniosek.

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez max. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-prawo-wykonywania-zawodu-lekarzalekarza-dentysty-na-okreslony-zakres-czynnosci-zawodowych-czas-i-miejsce-zatrudnienia-w-polsce
Udostępniamy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów:
+48 532 455 016
+48 532 455 018
+48 532 088 025
+48 539 141 292

Pielęgniarki i położne: Rozróżniamy trzy sposoby ubiegania się o zgodę ministra zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów:
1) prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem):
a) oświadczenie o znajomości języka polskiego;
b) zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym wykształceniem;
c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
e) oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
f) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;

UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia - mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.
g) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;
UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument, o którym mowa w pkt. g, w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.
h) wypełniony wniosek.
2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem):
a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
c) oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia - mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.
e) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. e, w formie niebudzących wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.
f) wypełniony wniosek.
3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem):
a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
c) oświadczenie o wykazywaniu nienagannej postawy etycznej oraz oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy. W przypadku braku posiadania co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskanego w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, Wnioskodawca składa oświadczenie o braku posiadania ww. doświadczenia zawodowego.

UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia - mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.
e) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument, o których mowa w pkt. e, w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.
f) wypełniony wniosek.

Dokumenty składa się do ministra zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez max. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej Udostępniamy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia pielęgniarek i położnych:
+48 539 147 679
+48 883 840 965
+48 539 141 017
+48 883 840 967
Ratownicy medyczni: Rozróżniamy dwa sposoby ubiegania się o zgodę ministra zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego i dokumentów potwierdzających dorobek zawodowy:
1) wykonywanie zawodu niezależnie od stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego jeżeli posiadasz następujące dokumenty (praca wyłącznie pod nadzorem):
a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
c) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub
d) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych ratownika medycznego uzyskane w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających udzielenie zgody;

UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. c, w formie niebudzących wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię lub dokumenty, a w przypadku udzielenia zgodny na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. d mogą przedstawić oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3-letniego oświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy, uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających udzielnie zgody. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię lub dokumenty.
f) wypełniony wniosek.
2) wykonywanie zawodu wyłącznie w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego jeżeli posiadasz następujące dokumenty (praca wyłącznie pod nadzorem):
a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
c) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub
d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych ratownika medycznego nie krócej niż 1 rok, uzyskane w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających udzielenie zgody;

UWAGA: Osoby, które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. c, w formie niebudzących wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię lub dokumenty, a w przypadku udzielenia zgodny na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. d mogą przedstawić oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3-letniego oświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy, uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających udzielnie zgody. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię lub dokumenty.
f) wypełniony wniosek.
Dokumenty składa się do ministra zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez max. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/system-uproszczonego-dostepu-do-zawodu-ratownika-medycznego Udostępniamy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia ratowników:
+48 882 790 624
+48 532 455 023


Оголошення про правила працевлаштування медичного персоналу з України в Польщі
Лікарі та лікарі-стоматологи: ми розрізняємо три способи подання заявки на отримання згоди міністра охорони здоров’я на роботу в Польщі, залежно від Вашої освіти, знання польської мови та наявних документів:
1) право здійснювати професійну діяльність лікаря/лікаря-стоматолога за певною сферою професійної діяльності, час і місце, за наявності наступних документів (самостійне здійснення професійної діяльності після 1 року роботи під керівництвом):
а) заява про знання польської мови;
б) довідка від закладу охорони здоров'я, що містить перелік організаційних підрозділів закладу охорони здоров'я та період планового працевлаштування із зазначенням сфери професійної діяльності, що відповідає званню спеціаліста з певної галузі медицини;
в) заява про повну дієздатність;
г) медична довідка про стан здоров'я, що дозволяє здійснювати діяльність лікаря або лікаря-стоматолога;
д) заява або документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію;
е) документ, виданий уповноваженим органом у країні, де здійснювалася професійна діяльність, або інші документи, що підтверджують періоди роботи, наприклад, свідоцтво про роботу, що підтверджує, що він має не менше трьох років професійного досвіду як лікаря-спеціаліста або лікаря-спеціаліста-стоматолога в даній галузі, отримане протягом п’яти років безпосередньо до отримання довідки, зазначеної в пункті б;
є) диплом лікаря, лікаря-стоматолога, що підтверджує закінчення не менше ніж п'ять років навчання, виданий в країні, що не є державою-членом Європейського Союзу - диплом + переклад, оформлений присяжним перекладачем; зважаючи на збройний конфлікт в Україні, апостиль або легалізація диплома не вимагається;
з) диплом, що підтверджує отримання звання спеціаліста, виданий в країні, що не є державою-членом Європейського Союзу, - ті самі умови, що стосується форми, як у пункті є;
i) документ, виданий компетентним органом (програма завершеної спеціалізації), що підтверджує завершення спеціалізації, що відповідає за істотними елементами програмі спеціалізації в Республіці Польща;
2) право здійснювати професійну діяльність умовно в організації, яка надає медичні послуги пацієнтам, хворим на COVID-19, за наявності таких документів (самостійне здійснення професійної діяльності після 3 місяців роботи під керівництвом):
а) заява про повну дієздатність;
б) медична довідка про стан здоров'я, що дозволяє здійснювати діяльність лікаря або лікаря-стоматолога;
в) заява або документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію;
r) диплом лікаря, лікаря-стоматолога, що підтверджує закінчення не менше ніж п'ять років навчання, виданий в країні, що не є членом Європейського Союзу - диплом + переклад, оформлений присяжним перекладачем; зважаючи на збройний конфлікт в Україні, апостиль або легалізація диплома не вимагається;
е) диплом, що підтверджує отримання звання спеціаліста, виданий в країні, що не є державою-членом Європейського Союзу, - ті самі умови, що стосується форми, як у пункті д;
3) право здійснювати професійну діяльність умовно в організації, яка надає медичні послуги пацієнтам, хворим на COVID-19, за наявності таких документів (здійснення професійної діяльності лише під керівництвом):
а) заява про повну дієздатність;
б) медична довідку про стан здоров'я, що дозволяє здійснювати діяльність лікаря або лікаря-стоматолога;
в) заява або документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію;
r) диплом лікаря, лікаря-стоматолога, що підтверджує закінчення не менше ніж п'ять навчання, виданий в країні, що не є членом Європейського Союзу - диплом + переклад, оформлений присяжним перекладачем; зважаючи на збройний конфлікт в Україні, апостиль або легалізація диплома не вимагається;
Документи слід подати до міністра охорони здоров’я. Надання згоди дає змогу здійснювати професійну діяльність в Польщі протягом максимально 5 років. Детальна інформація доступна за посиланням: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-prawo-wykonywania-zawodu-lekarzalekarza-dentysty-na-okreslony-zakres-czynnosci-zawodowych-czas-i-miejsce-zatrudnienia-w-polsce Ми надаємо номери телефонів, за якими можна отримати інформацію про можливість працевлаштування лікарів та лікарів-стоматологів:
+48 532 455 016
+48 532 455 018
+48 532 088 025
+48 539 141 292
Медсестри та акушерки: ми розрізняємо три способи подання заяви на отримання згоди міністра охорони здоров’я на роботу в Польщі, залежно від вашої освіти, знання польської мови та наявних документів:
1) право здійснювати професійну діяльність для певного виду професійної діяльності, час та місце, за наявності наступних документів (здійснення професійної діяльності після 1 року роботи під керівництвом):
а) заява про знання польської мови;
б) довідка від закладу охорони здоров'я, що містить перелік організаційних підрозділів закладу охорони здоров'я та період планового працевлаштування із зазначенням сфери професійної діяльності, відповідно до наявної освіти;
в) заява про повну дієздатність;
г) медична довідка про стан здоров'я, що дозволяє здійснювати діяльність медичної сестри чи акушерки;
д) заява або документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію;
е) документ, виданий уповноваженим органом у країні, де здійснювалася професія, або інші документи, що підтверджують періоди роботи, наприклад, свідоцтво про роботу, що підтверджує, що він має не менше трьох років професійного досвіду як медичної сестри чи акушерки, отримане протягом п’яти років безпосередньо до отримання довідки, зазначеної в пункті б;
є) диплом медичної сестри або акушерки, виданий в країні, що не є державою-членом Європейського Союзу - диплом + переклад, оформлений присяжним перекладачем; зважаючи на збройний конфлікт в Україні, апостиль або легалізація диплома не вимагається;
2) право здійснювати професійну діяльність умовно в організації, яка надає медичні послуги пацієнтам, хворим на COVID-19, за наявності таких документів (самостійне здійснення професійної діяльності після 3 місяців роботи під керівництвом):
а) заява про повну дієздатність;
б) медична довідка про стан здоров'я, що дозволяє здійснювати діяльність медичної сестри чи акушерки;
в) заява або документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію;
г) документ, виданий уповноваженим органом у країні, де здійснювалася професія, або інші документи, що підтверджують періоди роботи, наприклад, свідоцтво про роботу, що підтверджує, що він має не менше трьох років професійного досвіду як медичної сестри чи акушерки, отримане протягом п’яти років безпосередньо до отримання згоди в Польщі;
д) диплом медичної сестри або акушерки, виданий в країні, що не є державою-членом Європейського Союзу - диплом + переклад, оформлений присяжним перекладачем; зважаючи на збройний конфлікт в Україні, апостиль або легалізація диплома не вимагається;
3) право здійснювати професійну діяльність умовно в організації, яка надає медичні послуги пацієнтам, хворим на COVID-19, за наявності таких документів (здійснення професії лише під керівництвом):
а) заява про повну дієздатність;
б) медична довідка про стан здоров'я, що дозволяє здійснювати діяльність медичної сестри чи акушерки;
в) заява або документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію;
г) диплом медичної сестри або акушерки, виданий в країні, що не є державою-членом Європейського Союзу - диплом + переклад, оформлений присяжним перекладачем; зважаючи на збройний конфлікт в Україні, апостиль або легалізація диплома не вимагається;
Документи слід подати до міністра охорони здоров’я. Надання згоди дає змогу здійснювати професійну діяльність в Польщі протягом максимально 5 років. Детальна інформація доступна за посиланням: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-warunkowe-prawo-wykonywania-zawodu-pielegniarki-lub-warunkowe-prawo-wykonywania-zawodu-poloznej-w-okresie-ogloszenia-stanu-zagrozenia-epidemicznego-lub-stanu-epidemii-w-polsce Ми надаємо номери телефонів, за якими можна отримати інформацію про можливість працевлаштування медичних сестер та акушерок:
+48 883 840 961
+48 883 840 965
+48 539 147 679
+48 539 141 017
Медичні рятівники: ми розрізняємо два способи подання заяви на отримання згоди міністра охорони здоров’я на роботу в Польщі, залежно від професійного досвіду та документів, що підтверджують професійні досягнення:
1) здійснення професійної діяльності незалежно від стану епідемії або стану епідемічної загрози за наявності наступних документів (робота тільки під керівництвом):
а) заява про повну дієздатність;
б) медична довідка про стан здоров'я, що дозволяє займатися діяльністю медичного рятівника;
c) диплом, виданий за межами території держав-членів Європейського Союзу, що підтверджує отримання професійного звання медичного рятівника або
б) документи, що підтверджують не менш як 3 роки професійного стажу з виконання професійних завдань медичного рятівника, отримане протягом п’яти років безпосередньо до отримання згоди;
2) здійснення професійної діяльності виключно в стані епідемії або стану епідемічної загрози за наявності наступних документів (робота тільки під керівництвом):
а) заява про повну дієздатність;
б) медична довідка про стан здоров'я, що дозволяє займатися діяльністю медичного рятівника;
c) диплом, виданий за межами території держав-членів Європейського Союзу, що підтверджує отримання професійного звання медичного рятівника або
б) документи, що підтверджують не менш як 3 роки професійного стажу з виконання професійних завдань медичного рятівника не менше 1 року, отримане протягом п’яти років безпосередньо до отримання згоди;
Документи слід подати до міністра охорони здоров’я. Надання згоди дає змогу здійснювати професійну діяльність в Польщі протягом максимально 5 років. Детальна інформація доступна за посиланням: https://www.gov.pl/web/zdrowie/system-uproszczonego-dostepu-do-zawodu-ratownika-medycznego Ми надаємо номери телефонів, за якими можна отримати інформацію про можливість працевлаштування рятувальників:
+48 882 790 624
+48 532 455 023

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także