Ustawa o POZ przegłosowana

Paweł Grzybowski

Opublikowano 27 pazdziernika 2017, 11:52

Paweł Grzybowski

Opublikowano 27 pazdziernika 2017, 11:52

Większością głosów, Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Głosowanie poprzedziło sprawozdanie Sejmowej Komisji Zdrowia, która pozytywnie zaopiniowała projekt. Przeciwni ustawie byli posłowie opozycji. Platforma Obywatelska złożyła wniosek o odrzucenie ustawy w całości, nie uzyskała ona jednak poparcia.

W dniu poprzedzającym głosowanie, podczas czwartkowej Sejmowej Komisji Zdrowia, posłowie PO zwracali uwagę na problemy związane z zapisami projektu ustawy dotyczące roli lekarza internisty w Podstawowej Opiece Zdrowotnej po 2024 roku. Posłowie domagali się włączenia do projektu zapisów, które zapewniłyby możliwość pracy internistom w ramach POZ. Poprawka w tej sprawie, zgłoszona przez główny klub opozycyjny została jednak odrzucona, podobnie jak wniosek o negatywne zaopiniowanie ustawy w całości.

Obawy opozycji podzielił również konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych Jacek Imiela, który na Sejmowej Komisji Zdrowia zwrócił uwagę, na to, że w tej chwili w Podstawowej Opiece Zdrowotnej pracuje więcej internistów niż lekarzy rodzinnych i jeśli ustawa zagrozi możliwości zatrudniania tej specjalizacji w ramach POZ to „może dojść do dramatu”.

Ministerstwo zapewnia jednak, że po 2024 r. interniści będą mogli nadal prowadzić swoich pacjentów, nie będą za to tworzyć list tych pacjentów w ramach swojej praktyki.

- To nieporozumienie. Ewentualne kontrowersje wynikają z błędnego czytania ustawy - skomentował uwagi opozycji, Konstanty Radziwiłł.

Ostatecznie Sejm odrzucił poprawkę opozycji i przyjął projekt bez poprawek. W połowie listopada ustawa trafi pod obrady Senatu.

Główne założenia projektu

Projektowana ustawa definiuje rolę i miejsce POZ w systemie ochrony zdrowia. Projekt ustawy określa odrębne kompetencje lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Jednocześnie z uwagi na niedobór kadry lekarskiej posiadającej specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej przyjęto, iż lekarzem POZ jest również lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej do dnia 31 grudnia 2024 r. Projekt zakłada również docelowo objęcie przez lekarza pediatrę w POZ opieką wyłącznie dzieci do ukończenia 7. roku życia. Analogiczne rozwiązania przyjęto dla pielęgniarki POZ, określając jako docelowe kwalifikacje: posiadanie tytułu specjalisty lub odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub ukończenie lub odbywanie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub posiadanie tytułu zawodowego magistra.

Projekt ustawy definiuje też koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia. Przyjęto, iż koordynatorem pacjenta w całym systemie ochrony zdrowia jest lekarz POZ, którego podstawowym zadaniem, jako przewodnika pacjenta po systemie, we współpracy z pielęgniarką POZ i położną POZ, jest zapewnienie pacjentowi ciągłości i kompleksowości opieki, który w ramach koordynacji inicjuje lub kontynuuje postępowanie diagnostyczno-lecznicze podejmowane w odniesieniu do świadczeniobiorcy przez innych świadczeniodawców. Pielęgniarka POZ i położna POZ w ramach współpracy z lekarzem POZ rozpoznają warunki i potrzeby zdrowotne u świadczeniobiorcy oraz problemy pielęgnacyjne, planują i sprawują kompleksową opiekę pielęgniarską, a także kontynuują postępowanie terapeutyczne zlecone przez innego świadczeniodawcę.

Jednocześnie w ramach koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą świadczeniodawca zostanie obowiązany do zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej dostosowanej do wieku i płci świadczeniobiorcy oraz zidentyfikowanych problemów zdrowotnych świadczeniobiorcy i populacji objętej opieką, jak również badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

sejmowa komisja zdrowia / podstawowa opieka zdrowotna

podobne

Ustawa o POZ z poprawkami

10 pazdziernika 2017, 19:14

Ustawą o POZ zajmie się podkomisja

28 wrzesnia 2017, 14:19

MZ ogłasza rewolucję w POZ

20 czerwca 2022, 07:08

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31